Bratislava MsZ 23.06.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 31. 05. 2022
 • 2. bod Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 3. bod Návrh na určenie volebných obvodov do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026 a na určenie výkonu funkcie primátora hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2022 – 2026
 • 4. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
 • 5. bod Informácie o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2021 a o odpísaných pohľadávkach za rok 2021
 • 6. bod Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022-2030
 • 7. bod Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 – 2030
 • 8. bod Koncepcia udržateľného rozvoja kultúry Bratislava 2030
 • 9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Návrh Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 10. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2022 z ... 2022, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021
 • 11. bod Informácia o riadnych individuálnych účtovných závierkach za rok 2021 a návrhoch na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2021 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 12. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
 • 13. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti MKK Grössling s. r. o.
 • 14. bod Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 15. bod Návrh na vymenovanie riaditeľky rozpočtovej organizácie Dom tretieho veku, Polereckého 2, 851 04 Bratislava
 • 16 a 16a. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave
 • 16b. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Trnávka, Vrakunská cesta, parc. č. 15711/1, žiadateľovi Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave
 • 16c. bod Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, žiadateľovi spoločnosti DEVELOPMENT 3, s.r.o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 17. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave
 • 17a. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3726/7 a nasl., vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky parc. č. 3725/2 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti MB trade EU, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na schválenie mimosúdnej dohody ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, so spoločnosťou MTI a.s., so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave
 • 19a. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 19b. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, občianskemu združeniu KoZa v Háji so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy + pokračovanie s hlasovaním
 • 20a. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 912/2017 zo dňa 27. 09. 2017, ktorým bol schválený nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Neziskovej organizácii CAMERA OBSKURA so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 20b.bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 660/2016 zo dňa 16.11.2016, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 818/20 a parc. č. 818/21 pre občianske združenie Pedál so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Návrh na schválenie ukončenia nájomných zmlúv
 • 21a. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzťahov k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, na rozšírenie vstupnej komunikácie do Čunova
 • 22. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 23. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2022
 • 24. bod Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zameranej na oblasť podpory cyklistickej dopravy vykonanej v kontrolovanom subjekte hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
 • 25. bod Správa o plnení́ akčného plánu rozvoja cyklistickej a pešej dopravy za rok 2021 a akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2022
 • 26. bod Metodika komunitného plánovania sociálnych služieb v Bratislave
 • 27. bod Žiadosť o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n. o.
 • 28. bod Plán implementácie priorít a cieľov Koncepcie rozvoja centier voľného času
 • 29. bod Zmluva o členstve medzi medzinárodnou sieťou ICORN a hlavným mestom SR Bratislavou
 • 30. bod Deklarovanie finančnej spôsobilosti (spolufinancovanie) prijímateľa na projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“
 • 31. bod Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)
 • 32. bod Informácia o práci pracovnej skupiny a zoznam podnetov navrhnutých do zmien a doplnkov územného plánu zóny Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava v znení zmien a doplnkov, (Slavín), máj 2022
 • 33. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti
 • 34. bod Návrh na schválenie podmienok OVS - prenájom stavby a pozemku na Partizánskej lúke za účelom prevádzky bufetu, vonkajšieho sedenia a prevádzky verejných toaliet
 • 35. bod Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.
 • 38. bod Návrh na schválenie výpožičky dlhodobého hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy mestskej príspevkovej organizácii Komunálny podnik Bratislava
 • 39. bod Návrh na schválenie nájmu nebytového priestoru vo výmere 8 m² v stavbe so súpisným číslom 7783, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na Hodonínskej 44 v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 40. bod Návrh na zverenie bratislavských lavičiek mestským častiam Bratislava a príspevkovej organizácií MARIANUM – pohrebníctvo mesta Bratislava
 • 41. bod Návrh na poskytnutie zľavy z nájomného pre nájomcov nebytových priestorov na Laurinskej 5 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, z dôvodu protipandemických opatrení a nesplnenia povinnosti prenajímateľa
 • 42. bod Návrh na nájom nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 43. bod Návrh na nájom pozemku a stavby chodníka v Bratislave, k. ú. Petržalka, v súvislosti s realizáciou projektu modernizácie riadenia križovatky Furdekova – Šustekova – Mamateyova
 • 45. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností v Bratislave
 • 46. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave
 • 46a. bod Návrh na schválenie predaja pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/18 a nasl., spoločnosti BILLA, s.r.o. a spoločnosti BILLA REALITY SLOVENSKO, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 47. bod Návrh na uzatvorenie dodatkov k zmluvám o nájme č. 088800842000 a č. 088802012000, týkajúcich sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, so spoločnosťou Bory, a.s. so sídlom v Bratislave
 • 48. bod Návrh na schválenie odstránenia stavby súp. č. 13236 – športovej haly, k.ú. Nové Mesto, na Pionierskej ulici v Bratislave
 • 49. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave
 • 50. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku v Bratislave
 • 51. bod Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 1956/6 a parc. č. 1956/7, Pod Zečákom, so spoločnosťou Razsochy Development, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 52. bod Žiadosť o odpustenie dlhu, trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie – Bratislavská organizácia bývania, nezisková organizácia
 • 53. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 54. . bod Interpelácie
 • 55.. bod Rôzne
 • 56. bod Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: