Bratislava MsZ 29.11.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Program zasadnutia
 • 1. bod Zloženie sľubu poslancov
 • 1a. bod Návrh na menovanie hlavného architekta Bratislavy
 • 2. bod Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • 3. bod Návrh na voľbu členov Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Návrh na voľbu predsedov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 6. bod Návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 8. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy k 30. 09. 2022, 31. 10. 2022 a k 30. 11. 2022.
 • 9. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 10. bod Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a.s.
 • 10a. bod Personálne zmeny v kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 11. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy
 • 12. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 728/6 a parc. č. 728/8, Hradná ulica, spoločnosti KPRHT 4, s. r. o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou
 • 13. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, Narcisová ulica, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 14. bod Návrh na schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy a všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy
 • 15. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. NP 5 na ulici Hany Meličkovej 11/B v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 16. bod Návrh na nájom nebytového priestoru č. 901 na ulici Jasovská 1 v Bratislave, k.ú. Petržalka, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 • 17. bodNávrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300, Svätovavrinecká ulica, v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom v Bratislave - STIAHNUTÝ Z ROKOVANIA PREDKLADATEĽOM
 • 18. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech spoločnosti Panorama byty, a. s. so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21588/1, parc. č. 21588/4 a parc. č. 21588/5, Sklenárska ulica, v prospech Mgr. Michala Pauera a Petry Pauer Hoffstädterovej
 • 20. bod Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15284/11, Haburská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 21. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Ružomberská 16, Ružová dolina 16, Muškátová 32, 34, Muškátová 44, 52, Nezábudková 38, Koceľova 6, Kvačalova 28, Vrútocká 34, Vietnamská 40, Krížna 60, Kríková 2, 4/A, Kríková 18, Korytnická 3, Silvánska 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 23, 25, Beniakova 28, 30, 32, Veternicová 9, Beňovského 16, Jána Smreka 16, Belinského 3, Wolkrova 19, Fedinova 12, Gercenova 5, Černyševského 9, Mamateyova 12, Lachova 16, Furdekova 8, Rovniankova 22, Rovniankova 24, Bradáčova 5, Šustekova 9, Topoľčianska 8, 10, vlastníkom bytov
 • 22. bod Návrh zasadacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 23. bod Plán zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023
 • 24. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 25. bod Interpelácie
 • 26. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: