Bratislava MsZ 15.12.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Návrh rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 3. bod Návrh na voľbu predsedu mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Návrh na voľbu členov mandátovej komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022
 • 6. bod Návrh aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v časti § 9, ktorá sa týka úhrad za stravovanie
 • 7. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2021 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2021, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 8. bod Návrh na zmenu stanov obchodnej spoločnosti Technické siete Bratislava, a.s.
 • 9. bod Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 10. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4410/6, a nasl., spoločnosti APOLLO ARENA s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 11. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2134/3, Bezekova ulica, MUDr. Petrovi Haferovi s manželkou
 • 12. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 755/4, Gbelská ulica, Marekovi Tunegovi s manželkou
 • 13. bod Stiahnutý
 • 14. bod Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Brezová ulica, parc. č. 886/28, Ing. Milošovi Nemcovi a Janke Nemcovej
 • 15. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/41, Ivanovi Stykovi a spol.
 • 16. bod Návrh na predaj, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3274/2 a parc. č. 3274/5, žiadateľom Richard Penev, Magdaléna Penevová a Barbora Schranzová
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice a k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupových bezbariérových vstupov do bytových domov
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 7329/10, SLOVENSKÉMU VODOHOSPODARKEMU PODNIKU, štátny podnik, so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce a k. ú. Čunovo, Podielnickemu družstvu DUNAJ so sídlom v Rusovciach
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Stiahnutý
 • 22. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Nové Mesto a Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami
 • 23. bod Stiahnutý
 • 24. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nádvoria v budove súp. č. 419 na Bielej 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko so sídlom v Bratislave
 • 25. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, realizovaných v rámci stavieb nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy, k. ú. Jarovce, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 • 26. bod Správa o výsledku kontroly vykonanej útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 27. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2023
 • 28. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 29. bod Návrh na schválenie späťvzatia podanej žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
 • 30. bod Návrh na schválenie podania žiadostí na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námest
 • 31. a 32. bod Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – NKP Sad Janka Kráľa, projektová príprava“ do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC76-2022- 98) + u (kód výzvy IROP-PO7-SC76- 2022-98)
 • 33 a 34. bod Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácií Depaul Slovensko, n.o. 34. Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc Slovensko o. z.
 • 35. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3388/2, spoločnosti MMK 10, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže na Kuzmányho ulici
 • 36. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5269/70, Mgr. Helene Jaššíkovej a spol., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou rodinného domu na Baltskej ulici
 • 37. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, Narcisová ulica, parc. č. 15585/2 pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného vlastníctva spoločnosti TRENDLINE, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 38. bod Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou : Rekonštrukcia cesta na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská
 • 39. bod Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzájomných pohľadávok a vzťahov k pozemkom v Bratislave s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 40. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 22300, Svätovavrinecká ulica, v prospech spoločnosti Zig Zag, s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 41. bod Informácia o interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 42. bod Interpelácie
 • 43. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: