Bratislava MsZ 16.02.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 12. 2022
 • 2. bod Poriadok odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a členov komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí nie sú poslancami
 • 3. bod Personálne zmeny v orgánoch organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 4. bod Návrh na zámenu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/462, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemky v k. ú. Petržalka, parc. č. 4691/90 a nasl., vo vlastníctve spoločnosti METRO Bratislava, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 5. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 875/4, Karloveská ulica, Slovenskej republike – VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, so sídlom v Bratislave
 • 6. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Rusovce, Vývojová ulica, parc. č. 588/4, Štefanovi Meggyesimu
 • 7. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia predmetu nájmu zmluvy o nájme č. 088300691400 v znení jej neskorších dodatkov o prístrešok Segnerova, uzatvorenej s Dopravným podnikom Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave
 • 8. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5679/8, spoločnosti INTERPHARM Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 9. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 1499, spoločnosti umyvarka s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 10. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • 11. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu bytu a nebytových priestorov v budove súp. č. 75 na Budyšínskej 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, pre občianske združenie Slovenská humanitná rada so sídlom v Bratislave
 • 12. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavieb a pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, k. ú. Nivy, pre mestskú rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa ukončenia zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0759 20 00 uzatvorenej s Antonom Kovačičom dohodou a nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434, Mgr. art. Kataríne Balúnovej
 • 14. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1324/2022 zo dňa 23.06.2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom nebytových priestorov v stavbe na Gorkého 17, Laurinskej 20 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, neziskovej organizácii Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava, n. o
 • 15. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 265/2019 zo dňa 26.09.2019, ktorým sa schválil ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka pre spoločnosť VODOTIKA – MG spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 43/2022 zo dňa 15. 12. 2022, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, k. ú. Nové Mesto a k. ú. Karlova Ves, pod kontajnerovými stojiskami
 • 17. bod Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1246/2022 zo dňa 26. 05. 2022, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra SR so sídlom v
 • 18. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy
 • 19. bod Správa o kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru za rok 2022
 • 20. bod Bratislava 2030 – Program rozvoja obce 2022 – 2030 Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1294/2022 zo dňa 23.06.2022 a opätovné schválenie dokumentu
 • 21. bod Informácia o plnení uznesenia č. 1798/2014 časť C body 5-7 zo dňa 23. 10. 2014 Mestských lesov Bratislava
 • 22. bod Petícia za zastavenie mestských projektov Parčík Žilinská a Parčík na Radlinského v Bratislave pre nehospodárnosť a účelovosť odstraňovania zelene (o 16,30 h ako prvý bod po vystúpení občanov)
 • 23. bod Petícia proti výstavbe v parku – Bytový dom Višňová na Kramároch (o 16,30 h ako druhý bod po vystúpení občanov)
 • 24. bod Petícia za obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta (o 16,30 h ako tretí bod po vystúpení občanov)
 • 25. bod Návrh na ukončenie nájomného vzťahu k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, výpoveďou zmluvy o nájme zo dňa 15.03.2021 v spojení s jej dodatkom č. 1 zo dňa 14.07.2021 uzatvorenej so spoločnosťou DANUBE SAGA, s.r.o.
 • 26. bod Návrh na schválenie Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 0202/0010/22, uzatvorenej medzi prenajímateľom: SLOVENSKOU TECHNICKOU UNIVERZITOU V BRATISLAVE, a nájomcom: Základnou umeleckou školou Miloša Ruppeldta ako rozpočtovou organizáciou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 27. bod Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy č. 08 83 0415 20 00 týkajúcej sa nájmu pozemkov parc. č. 3141/1 a parc. č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa – Hradská ulica s nájomcom GEOtest, a.s. – organizačná zložka
 • 28. bod Návrh na predaj spoluvlastníckeho podielu 3/20 pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce, parc. č. 2618, parc. č. 3062, Alojzovi Krennovi
 • 29. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12932/9, Pluhová ulica, Ing. Václavovi Navrátilovi s manželkou, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže
 • 30. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/11 a parc. č. 5409/15, Bieloruská ulica, spoločnosti JAPAK SLOVAKIA s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu pod stavbou
 • 31. bod Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, Saratovská ulica, spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou
 • 32. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, ul. Hradská, parc. č. 3141/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 33. bod Návrh na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5 a nasl. v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. etapa
 • 34. bod Návrh na schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1408/2022 zo dňa 29.09.2022, ktorým bolo schválené zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, ulica Vajanského nábrežie, do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
 • 35. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Židovská ulica, do správy Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského
 • 36. bodNávrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, bytu č. 4 nachádzajúceho sa v bytovom dome so súpis. č. 897, k. ú. Nivy, Dulovo námestie, do priamej správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 37. bod Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, stavby „cvičko“ - voľnočasových športových ihrísk, do správy príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 38. bod Návrh na zmenu účelu využitia nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, stavby so súpis. č. 694, na Borskej ulici, zverenej do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 39. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Stropkovská 21, Sputniková 15, Vŕbová 12, Silvánska 19, Beniakova 28, 34, Hlaváčikova 22, Bagarova 8, Wolkrova 5, Röntgenova 2, Vranovská 65, 67, vlastníkom bytov
 • 40. bod Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 740/2009 zo dňa 02. 07. 2009, uznesenia č. 63/2015 zo dňa 26. 02. 2015, uznesenia č. 755/2021 zo dňa 18. 02. 2021, uznesenia č. 939/2021 zo dňa 24. 06. 2021, uznesenia č. 1060/2021 zo dňa 18. 11. 2021, uznesenia č. 1229/2022 zo dňa 28. 04. 2022, uznesenia č. 412/2020 zo dňa 27. 02. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami
 • 41. bod Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom Hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie : rok 2022
 • 42. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
 • 43. bod Interpelácie
 • 44. bod Rôzne
 • 45. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: