Bratislava MsZ 25.05.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • 1. bod Plnenie uznesení
 • 2. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..../2023 z ...... 2023 o dani za ubytovanie
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..../2023 z ...... 2023 o dani za užívanie verejného priestranstva
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č ..... /2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení neskorších predpisov
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 8. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke, konsolidovanej účtovnej závierke, návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2022 a návrhu na zmenu stanov, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • 9. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a správe o hospodárení za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením oblastnej organizácie cestovného ruchu Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 • 10. bod Návrh na zrušenie Fondu statickej dopravy hlavného mesta SR Bratislavy
 • 11. bod Návrh na zníženie ceny odplaty za vecné bremeno ako prípadu hodného osobitného zreteľa pre žiadateľa Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky
 • 12. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13145/73 a parc. č. 22072/1, Skalická cesta, spoločnosti ACS 5, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21895/1, spoločnosti Tank-o-mat Engineering s.r.o., so sídlom v Bratislave
 • 14. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Športový klub MEDVEDICA so sídlom v Bratislave
 • 15. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zúženia účelu nájmu nebytových priestorov na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre mestskú časť Bratislava-Karlova Ves
 • 16. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 3651/1, spoločnosti Dom Pierot s. r. o. so sídlom v Bratislave
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru v budove súpis. č. 2506 na Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pre Staromestskú knižnicu so sídlom v Bratislave
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 4778/93, Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1998, Adriane Kozmonovej
 • 20. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, na vybudovanie a užívanie prístupového bezbariérového vstupu do bytového domu
 • 21. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predlženia nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre občianske združenie Ulita so sídlom v Bratislave
 • 22. bod Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za 1. štvrťrok 2023
 • 23. bod Návrh komplexného riešenia problematiky domov v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 24. bod Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
 • 25. bod Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2022, plán investícií pre rok 2023 a prehľad činnosti za obdobie 2019-2023
 • 26. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbami garáží na Oravskej ulici
 • 26a. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Vinohrady, Krahulčia ulica, vo vlastníctve Ing. Stanislava Kohouteka
 • 27. bod Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9920/1 a účelovej cesty vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
 • 28. bod Návrh na schválenie uzatvorenia nájomnej zmluvy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto
 • 29. bod Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto
 • 30. bod Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 338/2019, bod 1, zo dňa 21. 11. 2019, ktorým boli zverené nehnuteľnosti v k. ú. Petržalka, do správy mestskej časti Bratislava–Petržalka
 • 30a. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava č. 1141/2010 zo dňa 07.10.2010, ktorým bol schválený bezodplatný prevod nehnuteľností, podľa ustanovenia § 31b zákona č. 377/1990 Zb.
 • 31. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 32. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, stavba súpis. č. 1601, pozemok parc. č. 722, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 33. bod Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Mozartova 12, Mierová 6, Kupeckého 17, Šándorova 4, Sputniková 15, 17, Bebravská 9, Rajčianska 34, Ipeľská 3, Jurkovičova 3, Cígeľská 6, Karloveská 35, Donnerova 17, 19, 21, Studenohorská 33, Pavla Horova 11, Vavilovova 3, Vranovská 65, 67, Topoľčianska 21, vlastníkom bytov
 • 34. bod Návrh na zmenu uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a to uznesenia č. 590/2004 zo dňa 16. 12. 2004, uznesenia č. 287/2019 zo dňa 26. 09. 2019, uznesenia č. 548/2020 zo dňa 25. 06. 2020, uznesenia č. 594/2020 zo dňa 24. 09. 2020, ktorým schválilo prevod spoluvlastníckeho podielu pod bytovými domami
 • 35. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 36. bod Interpelácie
 • 37. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: