Bratislava MsZ 29.06.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 31. 05. 2023
 • 2. bod Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2022 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2023
 • 4. bod Návrh na obstaranie a čerpanie nového úveru a refinancovanie existujúceho úveru úverového rámca č .0339/20/80100 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu
 • 5. bod Informácia o inventarizácii majetku hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2022
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a cenník služieb poskytovaných na pohrebiskách
 • 8. bod Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, zmeny a doplnky 08
 • 9. bod Návrh aktualizácie Metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania
 • 10. bod Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu pre potencionálnych záujemcov zo súkromného sektora v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania
 • 10a. bod Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a zámeny nehnuteľností v Bratislave, so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR so sídlom v Bratislave
 • 11. bod Návrh na zmenu Štatútu fondu rozvoja bývania hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 12. bod Návrh dodatku č. 1 k dohode o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok, súvisiacich s investičným projektom „RIVERSIDE CITY BRATISLAVA“ (neskôr „River Park II“, v súčasnosti „Nové PKO“) medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy a spoločnosťou WOAL s.r.o. so sídlom v Bratislave
 • 13. bod Zmeny v orgánoch a zakladateľských dokumentoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 14. bod Návrh výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti mesta na rok 2023
 • 15. bod Riadne individuálne účtovné závierky za rok 2022 a návrhy na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 obchodných spoločností s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 16. bod Návrh na zmenu štatútu neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania, n.o.
 • 17. bod Návrh na zrušenie Nadácie Bratislava, založenej dňa 20. 12. 2004, jej vstup do likvidácie a vymenovanie likvidátora
 • 18. bod Návrh dodatku č. 4 Zriaďovacej listiny organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
 • 20. bod Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Komárňanská ulica, spoločnosti AlcaNivy, a.s., so sídlom v Bratislave
 • 21. bod Návrh na predaj pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa v Bratislave
 • 22. bod Návrh na schválenie ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa uzatvorenia zmluvy o budúcej zámennej zmluve s Bratislavským samosprávnym krajom, k. ú. Nivy, Velehradská ulica
 • 23. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 78/2023 zo dňa 16. 02. 2023, ktorým bola schválená zámena nehnuteľností so Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave
 • 25. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní vzájomných vzťahov a návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave pod reklamnými stavbami typu „billboard“, spoločnosti euroAWK, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 • 26. bod Návrh na schválenie prípadov hodných osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľností v Bratislave
 • 26a. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4992 a parc. č. 4993, ako majetkovoprávne usporiadanie vzťahu k pozemkom
 • 27. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmluvy o nájme nebytového priestoru v správe Múzea mesta Bratislavy v stavbe so súpisným číslom 577, na Radničnej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
 • 28. bod Návrh na schválenie prevodu ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zariadenia Viacúčelovej chráničky DN 300 v prospech SPP - distribúcia, a.s.
 • 29. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru – bufetu rýchleho občerstvenia, nachádzajúceho sa v stavbe so súpisným číslom 18265 a prestrešenej terasy nachádzajúcich sa na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Trnávka, pre nájomcu Ing. Miroslav Hukel, PhD.
 • 30. bod Správa o výsledkoch kontrol vykonaných mestskou kontrolórkou hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvarom
 • 31. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na II. polrok 2023
 • 32. bod Stav prípravy projektu: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor
 • 33. bod Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Mestskou časť Bratislava-Staré Mesto uzatváranej v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení
 • 34. bod Návrh na schválenie Listu o porozumení medzi hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov
 • 35. bod Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v roku 2023
 • 36. bod Návrh na poskytnutie dotácií pre žiadosti v rámci Dotačného programu Strategická podpora kultúrnych podujatí pre rok 2023
 • 37. bod Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých
 • 38. bod Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti
 • 39. bod Návrh na zverenie hnuteľného majetku rozpočtovým a príspevkovým organizáciám hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 40. bod Návrh na schválenie nájmu pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom v areáli Cintorína Slávičie, Staré Grunty 47, 841 04 Bratislava, na pozemku evidovaného na parcele registra „C“ číslo 2991/2, druh pozemku ostatná plocha, okres Bratislava IV, obec Bratislava – Karlova Ves, katastrálne územie Karlová Ves, zapísaný na LV 5679, formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže
 • 41. bod Návrh na schválenie nájmu administratívneho mobilného kontajneru č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, pozemku pod administratívnym mobilným kontajnerom č. 7 v areáli cintorína Vrakuňa, parkovacieho boxu č. 4 v areáli cintorína Vrakuňa formou verejnej obchodnej súťaže a schválenie podmienok verejnej obchodnej súťaže
 • 42. bod Návrh na schválenie podmienok obchodných verejných súťaží na nebytové priestory na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a Plavárne Pasienky
 • 43. bod Návrh na kúpu stavebných objektov v areáli TJ Doprastav v Bratislave, k. ú. Nivy, od spoločnosti Grafen Au s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
 • 44. bod Návrh na predaj pozemkov ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou v Bratislave
 • 44a. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Buková ulica, vo vlastníctve Ing. Jána Matušíka
 • 45. bod Návrh na schválenie kúpy a nájmu nehnuteľností v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Ružinov
 • 46. bod Návrh na kúpu pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou „Rekonštrukcia cesty na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“
 • 47. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemkov v Bratislave
 • 48. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 253/10, parc. č. 253/11, parc. č. 253/12, v lokalite Záhorská ulica, do správy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
 • 49. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 50. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Vrakunská cesta, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 51. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, formou obchodnej verejnej súťaže s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
 • 52. bod Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom a stavbám v Bratislave formou obchodnej verejnej súťaže
 • 53. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie za sekciu správy nehnuteľností podľa prílohy č. 1
 • 54. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 55. bod
 • 56. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: