Bratislava MsZ 08.09.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

  • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
  • 1. bod Návrh na obstaranie a čerpanie nového investičného úveru v zmysle Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 v roku 2023 pre hlavné mesto SR Bratislavu
  • 2. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiach v Bratislave, k. ú. Nivy, Trenčianska 3, vo vlastníctve Stanislava Štefana a spol.
  • 3. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  • 4.a 5. bod Interpelácie a Rôzne
  • 6. bod Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: