Bratislava MsZ 14.12.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislava

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy splatných k 30. 11. 2023
 • 2. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020
 • 3. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Návrh dodatku č. 24 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 5. bod Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2024 – 2026
 • 6. bod Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 6a. bod Návrh rozdelenia štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023
 • 7. bod Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2023
 • 8. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2023 z ..../2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Rača
 • 10. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice a verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • 11. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
 • 12. bod Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
 • 13. bod Personálne zmeny v orgánoch obchodných spoločností a organizácií s majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy
 • 14. bod Návrh na uzatvorenie dohody o urovnaní so spoločnosťou SEAFLY Aktiebolag, Švédsko a s tým súvisiaci predaj a nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúci sa pozemkov v k. ú. Devín, Slovanské nábrežie, spoločnosti S E A F L Y a.s., so sídlom v Bratislave a Františkovi Zvrškovcovi
 • 15. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2985/58, ulica Staré Grunty, spoločnosti ASIR, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave
 • 16. bod Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 5018/381 a nasl., a k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6352/7, lokalita ZO Malý Dunaj
 • 17. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny účelu nájmu nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, pre KOLO n.o.
 • 18. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Odvoz a likvidáciu odpadu a. s. za účelom vybudovania zberného dvora
 • 19. bod Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu 1/2 spoluvlastníckeho podielu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, pre občianske združenie BMX klub Rača, so sídlom v Bratislave
 • 20. bod Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 526/2012 zo dňa 29.03.2012, ktorým bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa nájom pozemkov a stavieb v športovom areáli Drieňová ulica v Bratislave, k. ú. Ružinov, pre Andreja Gaburu – ARG COM
 • 21. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024
 • 22. bod Predloženie projektu „Čerešňový sad – Legionárska“ – Program Slovensko
 • 23. bod Zoznam modernizácii cestnej infraštruktúry financovaných v rámci úveru National Development Fund II
 • 24. bod Informácia o projekte „Živé námestie“ a s ním spojené majetkovoprávne vzťahy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto
 • 25. bod Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckym podielom na pozemkoch v Bratislave, k. ú. Lamač, Zlatohorská ulica (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)
 • 26. bod Návrh na uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve so SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM š.p. a na zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Petržalka, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom v Bratislave, pre účely stavby NS MHD II. Etapa
 • 27. bod Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Ružičková ulica, Ing. Jane Hudecovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľky a predaj priľahlého pozemku
 • 28. bod Návrh na uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline
 • 29. bod Návrh na zriadenie vecného bremena na časti pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22021/1, Račianska ulica, v prospech spoločnosti ALLWA, s. r. o., so sídlom v Bratislave
 • 30. bod Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, Sedmokrásková ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov
 • 31. bod Návrh na zverenie pozemkov a stavby v Bratislave, k. ú. Rača, Žarnovická-Cígeľská ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Rača
 • 32. bod Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Petržalka, pod športovými ihriskami, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 33. bod Informácia o vybavených interpeláciách poslancov Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 34. bod Interpelácie
 • 35. bod Rôzne
 • 36. bod Pomenovanie planétky po Vladimírovi Dolinayovi
 • 37. bod Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: