Dunajská Streda MsZ 28.06.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 • 1-2. bod Otvorenie program zasadnutia
 • 1-2. Dunaszerdahely Város Képviselő – testület 32. ülése napirendjének elfogadása
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda z 31. zasadnutia, konaného dňa 10. mája 2022
 • 3. A Dunaszerdahelyi Képviselő-testület 31. ülésén (2022. május 10.) hozott határozatok teljesítésének ellenőrzése.
 • 4. bod Návrh na schválenie zmeny rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2022 č. 4/2022.
 • 4. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város 2022.évi költségvetésének 4/2022. számú módosítása
 • 5. bod Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci jún 2022.
 • 5. Beszámoló 2022. júniusában befejezett ellenőrzések eredményeiről
 • 6. bod Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022.
 • 6. Határozati javaslat a városi főellenőr ellenőrzési tevékenységének a tervezetére 2022 második félévére
 • 7. bod Návrh na odkúpenie nehnuteľností a zariadení využívaných mestom Dunajská Streda ako nocľaháreň pre bezdomovcov, od Slovenskej republiky v správe Železnice Slovenskej republiky, v prospech mesta Dunajská Streda.
 • 7. Határozati javaslat a Szlovák köztársaság tulajdonában a Szlovák Államvasutak kezelésében lévő a Dunaszerdahely Város által hajléktalanszállóként üzemeltetett ingatlanok és berendezések Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására
 • 8. bod Návrh na odkúpenie pozemku nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1917/35 o výmere 1 225 m2 , v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Eur plus príslušná DPH
 • 8. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1917/35. helyrajzi számú, 1 225 m2 területű parcella Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró plusz érvényes forgalmi adó vételi árért
 • 9.Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1690/8., 1690/9., 1697/2., 1697/4., 1698/4., 1698/5. helyrajzi számú parcellák Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 1,- Euró plusz érvényes forgalmi adó vételi árért.
 • 9-10. Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. č. 1690/8, č. 1690/9, č. 1697/2, č. 1697/4, č. 1698/4, č. 1698/5, v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 1,- Eur plus príslušná DPH.
 • 10. bod Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Malé Blahovo, par. č. 17/7, č. 17/238, č. 17/2
 • 11. bod Návrh na odkúpenie stavby miestnej komunikácie Adyho ulice a pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1209/13, par. č. 1209/39, par. č. 1209/40, par. č. 1209/41, par. č. 1209/42, par. č. 1209/43, par. č. 1209/129, par. č. 1209/130, par. č. 1209/49, par. č. 1209/50, par. č. 1209/58, par. č. 1209/59, par. č. 1209/63, par. č. 1209/64; v prospech mesta Dunajská Streda za symbolickú kúpnu cenu 3,20 Eu
 • 11. Határozati javaslat az Ady utca úttestének; valamint a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1209/13., 1209/39., 1209/40., 1209/41., 1209/42., 1209/43., 1209/129., 1209/130., 1209/49., 1209/50., 1209/58., 1209/59., 1209/63. és 1209/64. helyrajzi számú parcellák, Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 3,20 Euró vételi árért.
 • 12-15. bod Návrh na odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 1879/465, par. č. 1879/466, par. č. 1879/467, par. č. 1879/468, par. č. 1879/469, par. č. 1879/470
 • 12. Határozati javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 1879/465., 1879/466., 1879/467., 1879/468., 1879/469., 1879/470., 1879/471., 1879/472. számú parcellák; valamint a rajtuk található aszfaltozott felület Dunaszerdahely Város tulajdonába történő megvásárlására jelképes 2,
 • 13. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 4103/845. helyrajzi számú, 2 m2 területű parcellának Balogh Györg
 • 14-16. Határozat javaslat a Dunaszerdahely kataszterében elterülő 4103/64. helyrajzi számú, 12 m2 területű parcellának JUDr. Füssy Ádám, …………………………………, részére történő eladásár
 • 16. bod Návrh na odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Dunajská Streda, par. č. 2588/78, par. č. 2588/79 a par. č. 2588/80, v prospech spoločnosti BGI s.r.o., Hlavná 1538/31, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 5
 • 17. bod Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k projektovej dokumentácií. (materiál č. 588/2022/32)
 • 17. Határozati javaslat a tervdokumentáció tulajdonjogának átruházásának jóváhagyására
 • 18-19. bod Návrh na schválenie zámeru rozšírenia miestnej komunikácie na Poľnej ceste s vybudovaním odbočova
 • 18. Határozati javaslat a Mezei út kiszélesítési szándékának jóváhagyására letérő sáv kiépítésével.
 • 19. Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 28-i ülésén elfogadott 487/2021/25. számú határozatának módosítára.
 • 20-26. Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou COOP
 • 20. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou COOP
 • 21-24. Határozati javaslat a COOP Jednota Dunaszerdahely Fogyasztási Szövetkezet és Dunaszerdahely Város között szolgalmi jog kialakításáról szóló szerződés megkötésének jóváhagyására
 • 25-27. bod Návrh na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch nachádzajúcich sa v k. ú. Dunajská Streda, par. registra C, par. č. 843/1 a par. č. 3733/1, v prospech spoločnosti Z
 • 28-29. bod Návrh na schválenie predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budo
 • 30. bod Návrh na schválenie zámeru predaja majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, 2- izbového bytu č. 39, nachádzajúceho sa v 7 poschodovom obytnom dome, súp. č. 2223, vybudovaného na pozemkoch parcely registra „C“ parc. č. 1920/237 a parc. č. 1920/238, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 3816 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálnym odborom a schválenie súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže. (materiál č. 60
 • 31. bod Návrh na schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky 16/2021 územného plánu mesta Dun
 • 31. Határozati javaslat a „Dunaszerdahely Területrendezési Terve – változások és módosítások 16/2021“ – tervezet jóváhagyására.
 • 32-44. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2022 zo dňa 28. júna 2022, ktorým
 • 32-44. Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. június 28.) általános érvényű rendeletére, amely jóváhagyja Dunaszerdahely Város temetői működési rendjének 6. sz. függelékét.
 • 45. bod Poslanecký návrh na schválenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede o dvojjazyčnosti dopravných značiek na území mesta (
 • 45. Képviselői indítvány a Dunaszerdahelyi Képviselő-testület határozatának elfogadására a közúti jelzőtáblák kétnyelvűségéről a város területén.
 • 46.-48 bod Petícia proti možnosti výstavby bytových domov s podlažnosťou prevyšujúcou dve nadzemné podlažia v obytnej štvrti Mesta Dunajská Streda: Ovocný sad-Sentianska ulicaBerehovská ulica- Štvrť svätého Ján
 • 46.-48 Berehovská ulica- Štvrť svätého Jána. (materiál č. 617/2022/32) Petíció kétszintesnél magasabb lakóházak építése ellen Dunaszerdahely Város lakónegyede, Egeb, interpelácio

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: