Hlohovec MsZ 01.10.2020

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti
 • 5. bod Obchodná verejná súťaž
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 274/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 237/2019, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 276/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 224/2018 o pamätihodnostiach mesta Hlohovec a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 272/2020
 • 8. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci, 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci a 3-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 9. bod Návrh na pridelenie bytu - garsónky na ulici Pod Beranom 10 v Hlohovci
 • 10. bod Vyjadrenie podľa zákona o hazardných hrách
 • 11. bod Zlúčenie Vodárenskej spoločnosti Hlohovec a Mestskej ČOV
 • 12. bod Predloženie projektu „Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo, úseky: Cyklistický chodník Šulekovo – hrádza a Cyklistický chodník pravostranná hrádza (prepojenie cestného a železničného mosta)“ v rámci výzvy Integrovaného regioná
 • 13. bod Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2020
 • 14. bod Správy o vykonaných kontrolách
 • 15. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ
 • 16. bod Interpelácie
 • 17. bod Rôzne
 • Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: