Hlohovec MsZ 25.02.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec

 • 1. a 2. bod Otvorenie, program
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti - zámena, vecné bremená, výpožička, zmena uznesenia, nájom
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 282/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hlohovec č. 263/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Hlohovec
 • 6. bod Územný plán mesta Hlohovec – Zmeny a doplnky č. 1 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 283/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 211/2018 o Územnom pláne mesta Hlohovec (Zmeny a doplnky č.1)
 • 7. bod Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetov fyzických a právnických osôb.
 • 8. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu a 2-izbového bytu na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 9. bod Kontrola plnenia uznesení MsZ
 • 10. bod Správa o vykonanej kontrole
 • 11. bod Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
 • 12. bod Správa o výsledku kontroly petícií a sťažností za rok 2020
 • 13. bod Interpelácie
 • 14. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: