Hlohovec MsZ 04.11.2021 • 1. a 2. bod Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • 3. bod Aktuálne informácie o meste
 • 4. bod Majetkovoprávne záležitosti
 • 5. bod Schválenie členstva v Oblastnej organizácii cestovného ruchu REZORT PIEŠŤANY
 • 6. bod Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2021 a návrh na rozpočtové opatrenia v kompetencii MsZ
 • 7. bod Návrh VZN mesta Hlohovec č. 293/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 279/2020, ktorým sa určujú podrobnosti financovania základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení so  sídlom na území mesta Hlohovec v znení VZN č. 290/2021
 • 8. bod Predloženie projektu „Obnova Empírového divadla v Hlohovci“ v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu č. IROP-PO7-SC77-2021-75
 • 9. bod Predloženie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ na Vinohradskej ulici v Hlohovci“ v rámci výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68
 • 10. bod Návrh na poskytnutie dotácií v kompetencii MsZ v oblasti šport
 • 11. bod Návrh na pridelenie dvoch 1-izbových bytov na Pribinovej ulici 104 v Hlohovci
 • 12. bod Návrh na pridelenie 1-izbového bytu na ulici Svätopeterská 13/A v Hlohovci
 • 13. bod Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
 • 14. bod Správa o vykonaných kontrolách
 • 15. bod Interpelácie
 • 16. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: