Hlohovec MsZ 09.12.2021 • 1. a 2. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 3. Aktuálne informácie o meste
 • 4. Návrh na udelenie Čestného občianstva – Jaroslav Rihák vynechaný bod
 • 5. Majetkovoprávne záležitosti
 • 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2021 a návrh na rozpočtovéopatrenia v kompetencii MsZ
 • 7. Návrh Programového rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2022 - 2024
 • 88. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 298/2021, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 • 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 297/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ZUŠ, mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD a CVČ, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
 • 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 294/2021, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 296/2021 o postupe vo veciach bytových - sociálne nájomné byty na Svätopeterskej ulici v Hlohovci
 • 12. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na ulici Svätopeterská 13 v Hlohovci
 • 13. Predloženie projektov „Cykloprístrešky – ZŠ M. R. Štefánika, Hlohovec“, „Cykloprístrešky – ZŠ s MŠ Koperníkova, Hlohovec“, „Cykloprístrešky – ZŠ Podzámska, Hlohovec“, „Cykloprístrešky – ZŠ Vilka Šuleka, Hlohovec“ v rámci dotačnej výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • 14
 • 15. Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Hlohovec
 • 16. Návrh na obstaranie zmeny Územného plánu mesta Hlohovec na základe podnetu právnickej osoby
 • 17. Cyklostratégia mesta Hlohovec
 • 18. Zmena Organizačného poriadku Mestskej polície Hlohovec
 • 19. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
 • 20. Správa o vykonaných kontrolách a návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
 • 21. Interpelácie
 • 22. Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: