Hlohovec MsZ 09.11.2023Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec #

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálne informácie o meste
4. Majetkovoprávne záležitosti - prevod, nájmy, výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5. Majetkovoprávne záležitosti - prevody pod stavbami, zriadenie vecného bremena, vyradenie majetku, nadobudnutie majetku
6. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Hlohovec v roku 2023 a návrh na rozpočtové opatrenia v kompetencii MsZ a preklasifikovanie vlastných príjmov
7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 338/2023 Trhový poriadok - Mestské trhovisko
8. Petícia : Za nesúhlasné stanovisko so zmenou územného plánu v meste Hlohovec na ulici Svätopeterská
9. Petícia : Za zmenu územného plánu Mesta Hlohovec na ulici Svätopeterská
10. Preskúmanie ÚPN mesta Hlohovec – podnety fyzických a právnických osôb
11. Voľba prísediacich k Okresnému súdu Trnava
12. Návrh termínov pre akt uzavretia manželstva na rok 2024
13. Návrh na pridelenie 2-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
14. Návrh na pridelenie 3-izbového bytu na Pribinovej ulici v Hlohovci
15. Správa o činnosti Mestskej polície Hlohovec za prvý polrok 2023
16. Kontrola plnenia uznesení
17. Správa o vykonaných kontrolách
18. Interpelácie
19. Rôzne
20. Záver

  • 🕠

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
11.12.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho

 
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
12.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Senec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec -->
12.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
12.12.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
13.12.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
13.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
14.12.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
14.12.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
Hlohovec, MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec
14.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
14.12.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Ivanka pri Dunaji ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji

 
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
19.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
21.12.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

Kategórie videií: