Hlohovec MsZ 14.12.2023Zasadnutie mestského zastupiteľstva Hlohovec #

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
3. Aktuálne informácie o meste
4. Zrušenie Školského úradu Hlohovec a vytvorenie spoločného školského úradu
5. Majetkovoprávne záležitosti - zámena, prevod a prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa
6. Majetkovoprávne záležitosti - vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, zrušenie uznesenia, prevod, nadobudnutie majetku
7. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na r. 2023 a návrh na rozpočtové opatrenia v kompetencii MsZ 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 342/2023, o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 343/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 344/2023 o miestnom poplatku za rozvoj
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 345/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia MZZO na území mesta Hlohovec
12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 346/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hlohovec
13. Návrh programového rozpočtu Mesta Hlohovec na roky 2024 - 2026
14. Návrh na odvolanie a menovanie konateľa spoločnosti FCC Hlohovec, s.r.o.
15. Žiadosť o zaradenie Súkromnej materskej školy Alfa Hlohovec a Školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení
16. Návrh na zriadenie Komisie pre revitalizáciu a funkčné využitie zámockého areálu v Hlohovci
17. Urbanistická štúdia Návrh 2 - „Bytová výstavba Lipiny – Okruh Juh, Hlohovec“
18. Projekt „FVZ - ZŠ PODZÁMSKA HLOHOVEC“
19. Projekt „„REVITALIZÁCIA ŠPORTOVISKA, MATERIÁLNE A TECHNICKÉ VYBAVENIE ZŠ PODZÁMSKA - HLOHOVEC“
20. Projekt „KONIAREŇ V HLOHOVCI – REKONŠTRUKCIA STRECHY: NKP Č. ÚZPF 838/6“
21. Pridelenie troch 2-izbových bytov na Pribinovej ulici
22. Návrh termínov zasadnutí MsR a MsZ na rok 2024
23. Kontrola plnenia uznesení
24. Správa o vykonaných kontrolách
25. Informácia o výsledkoch dotazníkového prieskumu v procese prípravy PHSR
26. Interpelácie
27. Rôzne
28. Záver


Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: