Ivanka ObZ 15.12.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Ivanka pri Dunaji

 • 3. bod Informácia starostu o vydaní organizačného poriadku obecného úradu
 • 4. bod Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022
 • 5. bod Kontrola plnenia uznesení OZ
 • 6. bod Návrh na zrušenie uznesení OZ
 • 7. bod Návrh rozpočtového opatrenia č. 09/2021
 • 8. bod Konsolidovaná výročná správa spojená za rok 2020
 • 9. bod Dodatok správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy zostavenejk 31.12.2020
 • 10. bod Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2022 + Návrh rozpočtu obce na rok 2022
 • 11. bod Zásady hospodárenia s majetkom obce
 • 12. bod Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
 • 13. bod Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 14. bod Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa materskejškoly a dieťa školských zariadení
 • 15. bod Návrh VZN o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby
 • 16. bod Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 9/2019 o poskytovaní dotácií a príspevkovjednotlivcom z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji
 • 17. bod Vzdanie sa členstva v komisii
 • 18. bod Návrh na prevod majetku obce na rozhraní ulíc Bernolákovská, Nádražná a Poľovnícka (Cp.č. 485/76 a 485/503)
 • 19. bod Návrh na prevod majetku obce na Školskej ulici (C p.č. 232/19)
 • 20. bod Návrh na zámenu pozemkov na Námestí padlých hrdinov (E p.č. a C p.č. 169)
 • 21. bod Zámer prevodu majetku obce v areáli Matičného domu na Moyzesovej ulici (C p.č. 62/4)
 • 22. bod Zámer prevodu majetku obce na Školskej ulici (C p.č. 232/1)
 • 23. bod Zámer prevodu majetku obce na Farnianskej ulici (C p.č. 136/12)
 • 24. bod Zámer nájmu majetku obce na Moyzesovej ulici (C p.č. 136/12)
 • 25. bod Interpelácie poslancov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: