Ivanka pri Dunaji MiZ 19.06.2024Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji#

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 14. 03. 2024 a OZ zo dňa 22. 03. 2024
4. Správa o výsledku finančnej kontroly za I. kvartál 2024
5. Správa hlavného kontrolóra o výsledkoch tematických kontrol
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2024
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce a návrh Záverečného účtu obce za rok 2023
8. Návrh vysporiadania sa s nevyčerpanými účelovými finančnými prostriedkami a použitia zostatku z finančných operácií za rok 2023
9. Individuálna účtovná závierka obce zostavená k 31. 12. 2023
10. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce zostavenej k 31. 12. 2023
11. Konsolidovaná účtovná závierka obce zostavená k 31.12.2023
12. Správa nezávislého audítora z auditu Konsolidovanej účtovnej závierky obce zostavenej k 31.12.2023
13. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2024 v kompetencii OZ
14. Prenájom pozemkov na umiestnenie balíkomatov pre spoločnosť Slovak Parcel Service, s. r. o. a pre spoločnosť Alza.sk s.r.o.
15. Návrh na schválenie ZoBZ medzi NDS, a. s. a obcou IpD
16. Návrh na odkúpenie verejného osvetlenia v lokalite Dombale
17. Diskusia
18. Informácie od starostu
19. Interpelácie poslancov


Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: