Ivanka pri Dunaji ObZ 21.09.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji#

1. Otvorenie zasadnutia a určenie zapisovateľa zápisnice
2. Schválenie programu rokovania
3. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 22. 06. 2023
4. Správa o výsledku finančnej kontroly za II. kvartál 2023
5. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v zmysle uznesenia OZ č. 46/2023 na doplnenej vybranej vzorke realizovaných VO
6. Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji k 30. 06. 2023
7. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 3/2023 v kompetencii starostu
8. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 4/2023 v kompetencii OZ
9. Návrh VZN č. 5/2023 - Rozpočtové pravidlá obce Ivanka pri Dunaji
10. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Ivanka pri Dunaji na obdobie rokov 2023–2030
11. Návrh prevádzkového poriadku v Novej telocvični ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji
12. Návrh na realizáciu a financovanie projektového zámeru „Fotovoltický systém na budove obecného úradu“
13. Návrh na realizáciu a financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia a inovatívne technológie“ prostredníctvom úveru poskytovaného Environmentálnym fondom
14. Zriadenie vecného bremena na kanalizáciu v lokalite Dombale
15. Žiadosť o odpredaj pozemkov – Pasienkové spoločenstvo
16. Diskusia
17. Informácie od starostu
18. Interpelácie poslancov


Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: