Ivanka pri Dunaji ObZ 14.12.2023Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji#

PROGRAM ZASADNUTIA:

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2024
3. Kontrola plnenia uznesení OZ zo dňa 21. 09. 2023.
4. Správa o kontrole VO - miestna komunikácia na Cintorínskej ulici a dodatku č. 95/2021 Mobilita Servis vodorovné dopravné značenie v zmysle uznesenia OZ č. 64/2023 zo dňa 21. 09. 2023
5. Návrh VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 5/2023 o podmienkach držania a chove psov
6. Návrh VZN č. 6/2023 - o určení názvu ulice „Dubová alej“
7. Návrh VZN obce Ivanka pri Dunaji č. 7/2023 o určení miesta a času zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriadenej obcou Ivanka pri Dunaji
8. Návrh VZN č. 8/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce
9. Návrh VZN č. 9/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Návrh VZN č. 10/2023 o dani z nehnuteľnosti
11. Návrh VZN č. 11/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
12. Konsolidovaná výročná správa spojená za rok 2022
13. Dodatok správy nezávislého audítora o overení konsolidovanej výročnej správy zostavenej k 31.12.2022
14. Návrh na odpis nevymožiteľných pohľadávok obce IpD
15. Návrh rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na roky 2024 až 2026 + stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2024 až 2026
16. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 05/2023 v kompetencii starostu
17. Návrh na schválenie rozpočtového opatrenia č. 06/2023 v kompetencii OZ
18. Návrh na schválenie zmluvy o správe majetku medzi obcou Ivanka pri Dunaji a ZŠ MRŠ
19. Návrh na schválenie dotácie na žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí - zmena uznesenia OZ č. 105/2022 zo dňa 15.12.2022
20. Návrh na odkúpenie pozemkov pod chodníkom a priľahlými parcelami v lokalite Dubová alej - EURO INVEST Development, s. r. o.
21. Informácie starostu obce
22. Diskusia
23. Interpelácie poslancov
24. Záver


Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: