Karlova Ves MiZ (titulky) 23.04.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
 • 2. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie v účtovnej evidencii.
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 4. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ..../2024 zo dňa 23.4.2024, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 zo dňa 27. októbra 2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 zo dňa 15. decembra 2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo dňa 4.apríla 2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 zo dňa 30. júna 2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 zo dňa 15. decembra 2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2023 zo dňa 19. decembra 2023.
 • 5. bod Návrh Štatútu Miestnej knižnice Karlova Ves
 • 6. bod Návrh Dodatku č. 1 o celomestskom charaktere Komunitného plánu
 • 7. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves
 • 8. bod Žiadosť Petra Líšku a Silvie Líška o zámenu novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 3273/4, k.ú. Karlova Ves, za novovytvorený pozemok registra „C“ parc č. 3290/2 , k.ú. Karlova Ves.
 • 9. bod Žiadosť Juraja Husára o zámenu pozemku registra „C“ parc. č. 1209/61, k.ú. Devín za pozemok registra „C“ parc č. 2998/6, k.ú. Karlova Ves
 • 10. bod Žiadosť Ing. Lukáša Jančoka a Mgr. Romana Göröga o prevod časti pozemku registra „C“ parc. č. 285/1, k.ú. Karlova Ves do výlučného vlastníctva
 • 11. bod Žiadosť Ing. Marka Divékyho o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 182/1 v k.ú. Karlova Ves v lokalite Líščie údolie.
 • 12. bod Žiadosť Ing. Juraja Káčera o ukončenie nájomnej zmluvy 9/2024 na pozemky parc č. 3269/3 a parc. č. 3269/4, k.ú. Karlova Ves a Stanislava Erdodyho na uzavretie nájomnej zmluvy na pozemky parc. č. 3269/3 a parc. č. 3269/4 , k.ú Karlova Ves
 • 13. bod Cenník plavárne Majerníkova 62.
 • 14. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 15. bod Rôzne
 • 16. bod Interpelácie.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: