Karlova Ves MiZ 22.09.2020

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 13. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra (materiál bude zaslaný v náhradnom termíne).
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves na rok 2020.
 • 4. bod Monitorovacia správa plnenia programového rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves k 30.06.2020.
 • 5. bod Schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej výpomoci obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 z Ministerstva financií SR
 • 6. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. /2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 17.12.2019 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania seniorov
 • 7. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
 • 8. bod Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
 • 9. bod Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spol. Izolbit spol. s r.o.
 • 10. bod Žiadosť občianskeho združenia IMOBILIO o nájom pozemku parc. č. 3566/29.
 • 11. bod Návrh na odňatie správy majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves a vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 12. bod Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 643/2 k.ú. Karlova Ves
 • 13. bod Žiadosť o. z. BENI klub o prenájom malej telocvične v Základnej škole A. Dubčeka na školský rok 2020/2021.
 • 14. bod Návrh na schválenie výšky odpustenej čiastky nájomného pre žiadateľov v zmysle opatrení prijatých vládou SR na zmiernenie ekonomického dosahu na nájomníkov v súvislosti s ochorením COVID19.
 • 15. bod Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. CirKus-Kus.
 • 16. bod Žiadosť o prenájom Karloveského centra kultúry o.z. Gaston TRG.
 • 17. bod Informácia o vybavených interpeláciách
 • 18. bod Rôzne
 • 19. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: