Karlova Ves MiZ 29.06.2021

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 4. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2020
 • 5. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta SR Bratislavy-sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
 • 6. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 7. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o nájme bytov vo vlastníctve a v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 9. bod Správa o plnení programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - aktualizovaná verzia.
 • 10. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves
 • 11. bod Žiadosť pána Guido Paradiso o prehodnotenie žiadosti o prenájom parcely reg. C KN č. 1669/245 k.ú. Karlova Ves pre umiestnenie a prevádzkovanie predajného stánku
 • 12. bod Návrh na predĺženie nájomnej zmluvy č. 3240364311 v znení jej dodatkov z dôvodu jej prerušenia pre umiestnenie detí z Materskej školy kolískova 14 počas rekonštrukcie objektu do priestorov užívaných Rodinným centrom Dlháčik.
 • 13. bod Návrh dodatku č. 3 k Poriadku odmeňovania poslancov a členov komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, volených a menovaných funkcionárov samosprávy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 14. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62
 • 15. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2021.
 • 15a. bod Návrh na schválenie participatívneho rozpočtu
 • 16. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 17. a 18. bod Rôzne a Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
31.01.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
03.02.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
09.02.2022 | 17:30 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

Kategórie videií: