Karlova Ves MiZ 26.04.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, overovatelia, návrhová komisia
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 24. zasadnutiu MiZ.
 • 2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra
 • 3. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022.
 • 4. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta.
 • 5. bod Žiadosť Folklórneho súboru Dolina o. z. o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v ZŠ Karloveská 61.
 • 6. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava -Karlova Ves
 • 7. bod Žiadosť Ing. Jozefa Vargu o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parc. č. 3728, k. ú. Karlova Ves
 • 8. bod Žiadosť spol. ALL 4 CAR s.r.o. o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory v obj. č. 268 na Majerníkovej ul.
 • 9. bod Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62.
 • 10. bod Rôzne.
 • 11. bod Interpelácie
 • Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: