Karlova Ves MiZ 28.06.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Plnenie uznesení splatných k 26. zasadnutiu MiZ
 • 2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra
 • 3. bod Vypustený z rokovania
 • 4. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2021.
 • 5. bod Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2022
 • 6. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením.
 • 7. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2020.
 • 8. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy o pôsobnosti mestskej časti v oblasti poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca
 • 9. bod Návrh na určenie počtu poslancov miestneho zastupiteľstva, počtu volebných obvodov a určenie rozsahu výkonu starostu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves vo volebnom období 2022 – 2026 (9. volebné obdobie).
 • 10. bod Žiadosť Klubu textilných výtvarníkov ARTTEX o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v Základnej škole Karloveská 61 v Bratislave.
 • 11. bod Žiadosť Ľudmily Vasile Hrubjákovej o predĺženie zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte Majerníkova 60 v Bratislave.
 • 12. bod Návrh na predaj pozemkov registra C-KN parc. č. 2300/12, 2300/13 a 2300/15 v k. ú. Karlova Ves Jurajovi Pistovičovi.
 • 13. bod Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 1426/486 o výmere 31 m2, ktorý je súčasťou pozemku parc. reg. E-KN 1288/1 k. ú. Karlova Ves
 • 14. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves
 • 15. bod Prenájom dráh Školskej plavárne Majerníkova 62
 • 16. bod Žiadosť LUPY s. r. o. o projekt vybudovania recepcie pre vonkajší areál Janotova 12.
 • 17. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2022.
 • 18. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 19. bod Rôzne. 20. Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: