Karlova Ves MiZ 13.12.2022

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva
 • 2. bod Zriadenie miestnej rady, určenie počtu a voľba jej členov
 • 3. bod Zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva, voľba predsedov komisií a ich členov.
 • 4. bod Návrh odvolanie a voľbu členov mimorozpočtových fondov.
 • 5. bod Návrh na odvolanie a voľbu členov pracovných skupín.
 • 6. bod Návrh na odvolanie a delegovanie členov rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 7. bod Návrh na odvolanie a vymenovanie členov dozorného orgánu Verejnoprospešných služieb Karlova Ves
 • 8. bod Návrh na schválenie sobášiacich.
 • 9. bod Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 4/2012 z 15. augusta 2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 10. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2023.
 • 11. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra
 • 12. bod Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 • 13. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2022.
 • 14. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2023.
 • 15. bod Informácia o vybavených interpeláciách
 • 16. bod Rôzne + Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: