Karlova Ves MiZ 27.06.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva
 • 2. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra
 • 3. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2023.
 • 4. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves za rok 2022.
 • 5. bod Návrh na schválenie záväzku mestskej časti Bratislava-Karlova Ves vo vzťahu k hlavnému mestu SR Bratislave vyplývajúceho z Memoranda o rozdelení nenávratného finančného príspevku zo dňa 17.03.2023 z Operačného programu IROP, cieľ: PO 9 FAST-CARE
 • 6. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nájme bytov
 • 7. bod Žiadosť Západoslovenskej distribučnej a. s. o kúpu pozemkov registra C-KN parc. č. 1426/486 o výmere 31 m2 a C-KN parc. č. 1426/803 o výmere 45 m2 , k. ú. Karlova Ves
 • 8. bod Návrh na predaj pozemkov registra C-KN p. č. 3288, p. č. 3289, p. č. 3290 v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na predaj predmetných pozemkov
 • 9. bod Žiadosť Mgr. Jána Michaleca a Ing. Ladislava Strašila o kúpu časti parcely C-KN p. č. 282/3 k. ú. Karlova Ves.
 • 10. bod Žiadosť MUDr. Danky Škultétyovej o kúpu pozemku C-KN p. č. 2052, k. ú. Karlova Ves
 • 11. bod Zámer predať časť pozemku vo vlastníctve Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pod budúcou stavbou kioskovej trafostanice, z dôvodu navýšenia kapacity elektrickej energie v Základnej škole Majerníkova 60
 • 12. bod Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru nachádzajúceho sa na v bytovom dome na Segnerovej ul. č. 3.
 • 13. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Bratislava-Karlova Ves.
 • 14. bod Žiadosť občianskeho združenia NAŠE JASLIČKY SVETIELKO o predĺženie nájmu nebytového priestoru v objekte Materskej školy Ľ. Fullu 12
 • 15. bod Žiadosť Ivety Némethovej o nájom pozemku č. 2918/2, k. ú. Karlova Ves, Staré Grunty 8, Bratislava
 • 16. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62.
 • 17. bod Poskytnutie dotácií na rok 2023
 • 18. bod Poslanecký návrh: Návrh na voľbu poslanca do komisie územného rozvoja a výstavby
 • 19. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2023.
 • 20. bod Informácia o vybavených interpeláciách
 • 21. bod Rôzne
 • 22. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: