Karlova Ves MiZ 19.12.2023

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Oznámenie starostky o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslankyne a zloženie sľubu nového poslanca.
 • 2. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva
 • 3. bod Návrh na prijatie investičného úveru za účelom financovania investičného projektu „Obnova budovy ZŠ Karloveská 61 z hľadiska zníženia energetickej náročnosti prevádzky školy“.
 • 4. bod Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026.
 • 5. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. ../2023 zo dňa 19.12.2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 z 27.10.2015 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 z 15.12.2015, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2017 zo 4.4.2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2020 z 30.6.2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020 z 15.12.2020
 • 6. bod Návrh na schválenie „Zadanie – Územný plán zóny Karlova Ves – Líščie údolie“
 • 7. bod Návrh na predĺženie ulice a pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
 • 8. bod Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
 • 9. bod Žiadosť o. z. Slovenský skauting, 70. zbor o nájom nebytového priestoru v objekte Karloveského centra kultúry, Molecova 2.
 • 10. bod . Žiadosť o. z. Slovenský skauting 1. zbor Baden-Powella Bratislava o nájom nebytového priestoru v objekte Karloveského centra kultúry, Molecova 2.
 • 11. bod Návrh na uzavretie nájomných zmlúv a na predĺženie platnosti nájomných zmlúv na pozemky v k. ú. Karlova Ves.
 • 12. bod Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mestskej časti BratislavaKarlova Ves
 • 13. bod Žiadosť Ing. Marka Divékyho o odkúpenie pozemku registra C-KN parc. č. 182/1 v k.ú. Karlova Ves v lokalite Líščie údolie
 • 14. bod Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme parkovacieho miesta v objekte verejné parkovisko - garáže na Pribišovej ulici v Bratislave
 • 15. bod Žiadosť Longital sport club, o. z. o nájom pozemku pod unimobunkou.
 • 16. bod Zásady oznamovania protispoločenskej činnosti podľa zákona 54/2019.
 • 17. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra
 • 18. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2024.
 • 19. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 2. polrok 2023.
 • 20. bod Harmonogram zasadnutí komisií miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a miestneho zastupiteľstva v roku 2024.
 • 21. bod Poslanecký návrh: Návrh na rozšírenie komisie legislatívno-právnej miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Karlova Ves o oblasť ochrany verejného poriadku a návrh dodatku č. 2 k Rámcovej náplni práce komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 • 22. bod Rôzne + 23. Interpelácie.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: