Karlova Ves MiZ 25.06.2024

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Karlova Ves

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva.
 • 2. bod Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves za rok 2023.
 • 3a. bod Návrh na vykonanie auditu
 • 3b. bod Návrh na zmenu rozpočtu
 • 3. bod Aktualizácia Klimatického akčného plánu mestskej časti Bratislava–Karlova Ves na roky 2020- 2030
 • 4. bod Správa o činnosti miestneho kontrolóra
 • 5. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2024
 • 6. bod Žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska o predĺženie nájmu nebytových priestorov na Lackovej ul. č. 4
 • 7. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Lackovej ul. č. 4.
 • 8. až 16. bod Prenájmy pozemkov
 • 17. bod Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na uzavretie zmluvy o nájme garážového stojiska na Pribišovej ul
 • 18. bod Žiadosť spoločnosti Mestský parkovací systém spol. s r. o. o nájom nebytového priestoru v budove miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
 • 19. bod Návrh na zverenie nehnuteľného majetku príspevkovej organizácii Verejnoprospešné služby Karlova Ves
 • 20. bod Prenájom dráh Školskej plavárne na Majerníkovej 62
 • 21. bod Návrh na odmenu miestnemu kontrolórovi za 1. polrok 2024.
 • 22. bod Žiadosť pre starostku Karlovej Vsi na plnenie úloh v súlade so schváleným štatútom miestneho periodika mestskej časti Bratislava-Karlova Ves Karloveské noviny zo dňa 27.06.2023.
 • 23. bod Rôzne
 • 24. bod Informácia o vybavených interpeláciách.
 • 25. bod Interpelácie.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: