Malacky MsZ (titulky) 23.05.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, schválenie programu + ústna informácia k nákupu auta
  • 2. bod Schválenie územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Malacky - Mayer“ a návrh VZN mesta Malacky o záväzných častiach Územného plánu zóny Malacky – Mayer – Z28/2024
  • 3. a 4. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2023 – Z29/2024 4) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2023 – Z30/2024
  • 5. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2023:
  • 6. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemku registra „C“ parc. č. 3206/1 v k.ú. Malacky, k prístupovej komunikácii a chodníku v lokalite Padzelek vo vlastníctve spoločnosti VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. v prospech mesta Malacky – Z40/2024
  • 7. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
27.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: