Malacky MsZ (titulky) 21.03.2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľov
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ - SPU 1/2024
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol
 • 4. bod Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy
 • 5. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy
 • 6. bod Zmena rozpočtu mesta a rozpočtov príspevkových organizácií mesta
 • 7. bod Návrh na schválenie zámeru zriadenia nocľahárne, zverenie majetku do správy príspevkovej organizácie MsCSS Malacky, zmena účelu využitia nehnuteľnosti - stavby so súp. č. 5147 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta a schválenie Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine MsCSS Malacky – Z24/2024
 • 8. bod Návrh na zverenie majetku – objektu súp. č. 2796 v k.ú. Malacky a priľahlých pozemkov na Kukučínovej ul. do správy príspevkovej organizácie MsCSS Malacky – Z25/2024
 • 9. bod Návrh na schválenie dotácie pre občianske združenie Malacké pohľady na opravu hrobu zaradeného do zoznamu pamätihodností – Z26/2024
 • 10. bod Rôzne (Návrh na dotácie pre športové kluby na rok 2024)
 • 11. bod Interpelácie + slovo pre občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: