Malacky MsZ 14.06.2018

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky • 1. bod Otvorenie, scválenie progtramu, Informácie primátora
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPÚ2/2018
 • 3. bod Správa z kontroly poskytnutých dotácii za rok 2017 – Z43/2018
 • 4. a 5. bod Správa z kontroly vybavovania sťažnosti a petícií za rok 2017 + Správa z kontroly čerpania transferov poskytnutých z rozpočtu mesta príspevkovým organizáciám
 • 6a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Malacky počas volebnej kampane – Z46/2018
 • 6b. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2016 o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov – Z47/2018
 • 6c. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 2/2013 o čistote mesta – Z48/2018
 • 6d. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl v znení neskorších predpisov – Z49/2018
 • 6e. bod Návrh Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Malackách a komisií mestského zastupiteľstva – Z50/2018
 • 7. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
 • 8. bod Čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 31.3.2018 a návrh II. Zmeny rozpočtu mesta Malacky za rok 2018 – Z56/2018
 • 9. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MsCSS za rok 2018 – Z57/2018
 • 10. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. AD HOC za rok 2018 – Z58/2018
 • 11. bod Návrh prvej zmeny rozpočtu p.o.m. MCK za rok 2018 – Z59/2018
 • 12. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II.polrok 2018 – Z60/2018
 • 13. bod Návrh aktualizácie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2015-2020) – Z61/2018
 • 14. bod Návrh zmeny cenníka úhrad pri monitorovaní objektov na PCO - Z62/2018
 • 15. bod Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov - ústne
 • 16. bod Informácia k podaným majetkovým vyhláseniam poslancov MsZ – ústne
 • 17a. bod Informácia primátora k prebiehajúcej architektonickej súťaži
 • 17b. bod Informácia primátora k rekonštrukcii cesty II/503 a príjazdu do Malaciek
 • 18. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: