Malacky MsZ 27.05.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie program
  • 2. bod Návrhy prevodov, prenájmov a zmluvy:
  • 3. a 4. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2020 – Z24/2021 4) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2020 – Z25/2021
  • 5. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2020:
  • 6. bod Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie pre spoločnosť Nemocničná, a.s. – Z35/2021
  • 7. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020 – Z36/2021
  • 8. bod Informácia o urbanistickej štúdii zóny Majer, Malacky – Z37/2021
  • 9. bod Informácie o odovzdaných majetkových priznaniach poslancov MsZ

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: