Malacky MsZ 09.12.2021

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ – SPU4/2021
 • 3. bod Správa z kontroly:
 • 4. bod Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
 • 5. bod Prevody, vecné bremená a zmluvy
 • 6. bod Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta za roky 2019 a 2021 – Z109/2021
 • 7. bod Informácia o čerpaní rozpočtu mesta k 30.09.2021 – Z110/2021
 • 9. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky + Rozpočet Mesta Malacky na rok 2022
 • 10. bod Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
 • 11. bod Návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Malacky na roky 2022 - 2030 – Z116/2021
 • 12. bod Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2021-2030) – Z117/2021
 • 13. bod Návrh na schválenie aktualizácie Generelu cyklistickej dopravy mesta Malacky – Z121/2021
 • 14. bod Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Malacky – Z118/2021
 • 15. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 – Z119/2021
 • 16. bod Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2022 – Z120/2021
 • 17. bod Rôzne (projekt - Malacky - ochrana verejného zdravia
 • 18. bod Interpelácie a podnety

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: