Malacky MsZ 28.02.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
  • 2. bod Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021 – Z5/2022
  • 3. bod Návrh na zriadenie bezplatného vecného bremena na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 4457/1, 4455, 4440/9, 2872/1, 2872/4, 2872/5, 2872/6 a reg. „E“ parc. č. 1473/5, 1657/2 v k. ú. Malacky na Hviezdoslavovej ul. a Mierovom námestí uzatvorením „Zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. – Z6/2022
  • 4. bod Návrh na schválenie projektu „Revitalizácia a obnova verejných priestranstiev ulíc M. Tillnera a F. Maľovaného v Malackách“ - Z7/2022
  • 5. bod ) Návrh na schválenie projektu „Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách – časť č.1 MIEROVÉ NÁMESTIE v Malackách; Akcia: Obnova verejného priestranstva prostredníctvom vybudovania zelenej infraštruktúry v centre Malaciek“ - Z8/2022
  • 6. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: