Malacky MsZ 23.06.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, schválenie programui zasadnutia
 • 2. bod Správa o plnení uznesení – SPU 2/2022
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol:
 • 4. bod Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy
 • 5. bod Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
 • 6. bod Návrh na schválenie Zriaďovacej listiny Komunitného centra v Malackách – Z59/2022
 • 7. bod Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 – Z60/2022
 • 8. bod Návrh na schválenie dofinancovania projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“ v rámci spolupráce medzi mestom Malacky a Vstúpte, n.o. – Z61/2022
 • 9. bod Návrh na schválenie dotácie pre spoločnosť Nemocničná, a.s. – Z62/2022
 • 10. bod Návrh určenia počtu poslancov, počtu volebných obvodov a rozsahu výkonu funkcie primátora na ďalšie volebné obdobie – Z63/2022
 • 11. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 – Z64/2022
 • 12. bod Návrh na udelenie súhlasu s vykonávaním inej zárobkovej činnosti pre hlavnú kontrolórku mesta formou účasti vo volebných komisiách – Z65/2022
 • 13. bod Informácia o vydaní a zmene Organizačného poriadku mestského úradu – Z66/2022
 • 14. bod Rôzne
 • 15. bod Interpelácie a podnety

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: