Malacky MsZ 26.07.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

  • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
  • 2. bod Návrh na zmenu schváleného dofinancovania projektu „Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte, n.o.“ v rámci spolupráce medzi mestom Malacky a Vstúpte, n.o.- Z67/2022
  • 3. bod Návrh na schválenie zmeny účelu využitia nehnuteľnosti - stavby so súp. č. 82 v k.ú. Malacky vo vlastníctve mesta - Z68/2022
  • 4. bod Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. „E“ parc. č. 5926/2 a reg. „C“ parc. č. 3614/109, 3614/110, 3614/111, 3614/112 a 3614/113 v k. ú. Malacky vo vlastníctve Tomáša Janatu a Andreja Pavlíka v prospech mesta Malacky – Z69/2022
  • 5. bod Návrh na VI. zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2022 – Z70/2022
  • 6. bod Návrh na doplnenie rozsahu zmien a doplnkov územného plánu mesta Malacky č.10 – Z71/2022

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: