Malacky MsZ 15.12.2022

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 • 2. bod Správa o plnení uznesení MsZ - SPU 4/2022
 • 3. bod a) Správa z kontroly správnosti postupov účtovania v ZŠ Štúrova – Z89/2022 b) Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2022 – Z90/2022
 • 4a. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN – Z91/2022
 • 4bc. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších VZN – Z92/2022 c) Návrh VZN mesta Malacky o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa alebo žiaka školského zariadenia na rok 2023 – Z93/2022
 • 4d. bod Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení neskorších VZN – Z94/2022
 • 5. bod Návrh na schválenie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta za rok 2022 – Z95/2022
 • 6. bod Návrh na X. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2022 a čerpanie rozpočtu mesta Malacky k 30. 09. 2022 – Z96/2022
 • 7. a 8. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 - 2025 – Z97/2022 + rh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 – Z98/2022
 • 9. bod Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025: a) MsCSS Malacky – Z99/2022 b) ADHOC Malacky – Z100/2022 c) MCK Malacky – Z101/2022
 • 10. bod Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2018 - 2022 – Z102/2022
 • 11. bod Návrh na zriadenie komisií a voľba členov z radu poslancov – Z103/2022
 • 12. bod Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl pri školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky – Z104/2022
 • 13. bod ) Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2023 – Z105/2022
 • 14. bod Návrh rámcového plánu činnosti MsZ na rok 2023 – Z106/2022
 • 15. bod Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Šport aréna Malacky, s.r.o. – Z107/2022
 • 16. bod Návrh na doplnenie poverenia poslanca na výkon občianskych obradov – ústne
 • 17. bod Rôzne, Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: