Malacky MsZ 22.06.2023

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 • 1. bod Otvorenie, určenie overovateľa a schválenie programu
 • 2. bod Správa o plnení uznesení – SPU 2/2023
 • 3. bod Správy z vykonaných kontrol: a) Správa z kontroly hospodárenia spoločnosti Tekos spol. s r.o. za rok 2022 – Z36/2023 b) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2022 – Z37/2023 c) Správa z kontroly postupov pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou na obstaranie potravín v MsCSS – Z38/2023
 • 4. bod Návrhy VZN mesta Malacky a interné právne normy: a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v znení VZN mesta Malacky č. 17/2020 – Z39/2023 b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 9/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi vo vlastníctve mesta Malacky v znení neskorších VZN – Z40/2023
 • 5. bod Prevody a zmluvy: a) Návrh na odplatný prevod vlastníckeho práva k pozemkom registra „E“ parc. č. 4487 na ulici Janka Kráľa, parc. č. 142 a 143 na Brnianskej ulici v k. ú. Malacky vo vlastníctve Nory Mišurovej v prospech mesta Malacky – Z42/2023 b) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 906/1 v k. ú. Malacky na ulici Písniky uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Anny Greifovej, Malacky – Z43/2023 c) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 429/1 v k. ú. Malacky na ulici 1. mája uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Silvie Smejovej, Malacky – Z44/2023 d) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 4692/13 v k. ú. Malacky na Veľkomoravskej ulici uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“ v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – Z45/2023 e) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „C“ parc. č. 3630/1 v k. ú. Malacky na ulici Ľudovíta Fullu uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech PHARMA CBC, s.r.o. – Z46/2023 f) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch registra „E“ parc. č. 5295 a 5296/2 v k. ú. Malacky na ulici Pri Maline uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech vlastníkov pozemku registra „C“ parc. č. 3788/29 – Z47/2023 g) Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku registra „E“ parc. č. 907/2 v k. ú. Malacky na Duklianskych hrdinov uzatvorením „Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Mgr. Petra Gajdára a MUDr. Emílie Gajdárovej – Z48/2023 h) Návrh na schválenie zámeny častí pozemkov reg. „E“ parc. č. 6862 a 6863/1 vo vlastníctve mesta Malacky a časti pozemku
 • 6. bod Návrh na schválenie mimoriadnej dotácie z rozpočtu mesta pre Spojenú školu sv. Františka Assiského v Malackách, Občianske združenie Šanca pre deti so spastickou diparézou a Základnú organizáciu Jednoty dôchodcov na Slovensku v Malackách – Z50/2023
 • 7. bod Návrh na III. zmenu rozpočtu mesta Malacky na rok 2023 – Z51/2023
 • 8. bod Zmeny rozpočtov príspevkových organizácií mesta: a) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. MsCSS Malacky za rok 2023 – Z52/2023 b) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. MCK Malacky za rok 2023 – Z53/2023 c) Návrh I. zmeny rozpočtu p. o. m. AD HOC Malacky za rok 2023 – Z54/2023
 • 9. a 10. bod Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2022 – Z55/2023 10) Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Malacky za rok 2022 – Z56/2023
 • 11. bod Správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta Malacky za rok 2022: a) Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky – Z57/2023 b) Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, Malacky – Z58/2023 c) Centrum voľného času, Martina Rázusa 30, Malacky – Z59/2023 d) Základná škola Dr. Jozefa Dérera, gen. M. R. Štefánika 7, Malacky – Z60/2023 e) Základná škola, Štúrova 142/A, Malacky – Z61/2023 f) Základná škola, Záhorácka 95, Malacky – Z62/2023 g) Mestské centrum sociálnych služieb, 1. mája 9, Malacky – Z63/2023 h) Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky – Z64/2023 ch) AD HOC Malacky, Sasinkova 2, Malacky – Z65/2023
 • 12. bod Informácia o vykonanej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2022 – Z66/2023
 • 13. bod Informácia o plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky (2021 – 2030) – Z67/2023
 • 14. bod Informácia o výsledku kontroly NKÚ SR – Poplatok za rozvoj v samospráve – Z68/2023
 • 15. bod Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školského zariadenia pri CVČ a zástupcov mesta do mestskej školskej rady – Z69/2023
 • 16. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023– Z70/2023
 • 17. bod Návrh prioritných cieľov na volebné obdobie 2023 – 2026 – ústna informácia
 • 18a. bod Návrh pre dotácie na šport
 • 18. bod Rôzne
 • 19. bod Interpelácie a podnety

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: