Marianka ObZ 16.12.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 • 1. - 3. bod Otvorenie zasadnutia Voľba členov návrhovej komisie, voľba overovateľov a určenie zapisovateľa Návrh na schválenie programu zasadnutia
 • 4. bod Informácia o činnosti obecného úradu
 • 5. bod Plnenia uznesení
 • 6. bod Návrh VZN č. .../2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia
 • 7. bod Návrh VZN č. .../2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady vyhovenie protestu prokurátora
 • 7. bod Pokračovanie (po prestávke)
 • 8. bod Rozpočet na rok 2023 /stiahnutý/
 • 9. bod Správa o výsledku kontroly stavu a vývoja dlhu obce Marianka k 31.12.2021
 • 10. bod Správa z kontroly procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku k 31.12.2021
 • 11. bod Kontrola vedenia pokladne obce a dodržiavanie súvisiacich predpisov za rok 2021
 • 12. bod Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce Marianka na I. polrok 2023
 • 13. bod Delegovanie zástupcov obce do Školskej rady pri Materskej škole a základnej škole Marianka zriaďovateľom v zmysle § 25 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 14. bod Návrh na predĺženie splatnosti pôžičiek PMP, s.r.o.
 • 15. bod Odvolanie a menovanie členov Dozornej rady spoločnosti PMP, s.r.o.
 • 16. bod Návrh na zmenu členov v komisii pre ochranu verejného záujmu
 • 17. bod Interpelácie Rôzne, diskusia.

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: