MiZ Podunajské Biskupice 24.10.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Podunajské Biskupice

 • 1. bod Otvorenie, program zasadnutia
 • 2. bod Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani z nehnuteľností v znení VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020 Bratislava
 • 3. bod Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 4. bod Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
 • 5. bod Návrh Dodatku č. 24 k Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
 • 6. bod Návrh nájmu nebytových priestorov – Stredná škola informačných technológií a umelej inteligencie- Skyro v priestoroch ZŠ Biskupická 21, na dobu 15 rokov v prospech: Skyro, n.o., IČO: 53378385, Palackého 14, 81102 Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • 7. bod Nákup technického vybavenia oddelenia VPS
 • 8. bod Nákup kompaktného traktora s príslušenstvom
 • 9. bod Nákup zametacieho vozidla určeného na údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev
 • 10. bod Návrh schválenia Stanov spoločnosti bppb, s.r.o.
 • 11. bod Návrh schválenia úplného znenia Zakladateľskej listiny bppb, s.r.o.
 • 12. bod Interpelácie poslancov
 • 13. bod Rôzne
 • 14. Slovo pre verejnosť

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: