Nové Mesto MiZ 27.06.2023

Zasadnutie zastupiteľstva MČ BA Nové Mesto

 • 1. až 4. bod Otvorenie, schválenie programu
 • 5. bod Správa o plnení uznesení
 • 6. bod Návrh na druhú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023
 • 7. bod Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022
 • 8. bod Správa z kontroly referátu rozpočtu a miestnych daní Oddelenia hospodárskeho a finančného MÚ B-NM, zameranej na výber poplatku za rozvoj a poskytovanie dotácií
 • 9. bod Správa z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ B-NM /Detské jasle/ na Robotníckej ul. č.11 v Bratislave
 • 10. bod Čiastková správa z mimoriadnej kontroly hospodárenia rozpočtovej organizácie Základná škola s materskou školou Cádrova 23, Bratislava
 • 11. bod Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2023
 • 12. bod Zásady vybavovania petícií
 • 13. bod Zásady vybavovania sťažností
 • 14. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2023, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v Stredisku kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská 21, 831 03 Bratislava
 • 15. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách
 • 16. bod Návrh na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí NFP pre projekt „MŠ Šuňavcová – rozšírenie kapacít“
 • 17. bod Dodatok č.3 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 6. 10. 2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č.1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30, v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27. 09. 2022 uznesením č. 40/16.
 • 18. bod Informácia o spracovaní územných plánov zón
 • 19. bod Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady v lokalite ,,Koliba – Vtáčnik“
 • 20. bod Návrh na vrátenie správy hlavnému mestu SR Bratislave k novovytvorenému pozemku registra „C“ KN parc. č. 5750/101, v katastrálnom území Vinohrady
 • 21. bod Návrh na schválenie predaja pozemkov registra „C“ KN parc. č. 12724/39, parc. č. 12724/40 a parc. č. 12724/41, v katastrálnom území Nové Mesto pre Kamila Zemana
 • 22. bod Návrh na opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 04/24 zo dňa 04.04.2023
 • 23. bod Návrh na schválenie nájmu bytu č. 42 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 21, súp. č. 6959, k. ú. Nové Mesto pre Občianske združenie Odyseus, so sídlom Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, IČO: 317 887 34, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 24. bod Návrh na schválenie nájmu bytu č. 47 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 23, súp. č. 7694, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 25. bod Návrh na schválenie nájmu bytu č. 26 v bytovom dome na Bojnickej ulici č. 25, súp. č. 7545, k. ú. Nové Mesto pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z., so sídlom Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 173 165 37, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 • 26. bod Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru (dielne) o výmere 104,24 m2, nachádzajúcej sa v k.ú. Nové Mesto na Hálkovej ul. č. 11 v Bratislave, súp. č. 2953, parc. č. 12738/9, zapísanej na LV č. 2382
 • 27. bod Návrh na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt „Revitalizácia detského ihriska a multifunkčného športoviska Mierová kolónia, Bratislava“ v rámci Výzvy č. 2/2023/SRR (MIRRI SR)
 • 28. bod Vystúpenie občoanov
 • 29. bod Rôzne
 • 30. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.08.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
04.09.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. PROGRAM ZASADNUTIA: -->

 
05.09.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

Kategórie videií: