Petržalka MiZ (titulky) 23.04.2024

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, program zasadnutia + sľub novozvoleného poslanca
 • 2. bod Návrh na zaradenie poslanca do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 3. bod Návrh na ustanovenie poslanca do funkcie sobášiaceho
 • 4. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.03.2024
 • 5. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. XX/2024 zo dňa XX.XX.2024, ktorým sa mení VZN č. 10/2023 zo dňa 12.12.2023 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Petržalka a o podrobnostiach poskytovania elektronických služieb na úseku miestnych daní
 • 6. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2024 zo dňa ... ... 2024, ktorým sa zrušuje Školská jedáleň, Prokofievova ul. č. 5, 851 01 Bratislava ako súčasť Základnej školy, Prokofievova ul. č. 5, 851 01 Bratislava
 • 7. bod Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2024 zo dňa ... ... 2024, ktorým sa zriaďuje Školská jedáleň, Prokofievova ul. č. 5, 851 01 Bratislava bez právnej subjektivity
 • 8. bod Sanácia stavebných porúch, obnova plavárne – ZŠ Pankúchova 4, Bratislava, vysvetlenie navýšenia investícií pri realizácii stavebných prác a navýšenie rozpočtu
 • 9. bod Návrh na kúpu bytu č. 4 na 4. poschodí administratívnej budovy na ulici Ondreja Štefanka 2, v k. ú. Petržalka, pre mestskú časť Bratislava-Petržalka
 • 10. bod Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Športové zariadenia Petržalky, s. r. o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 11. bod Stiahnutý z rokovania
 • 12. bod Návrh na prenájom športovísk na časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 4431/3 v k. ú. Petržalka a nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké nám. 1, Bratislava, v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na zmenu uznesenia MiZ č. 158 zo dňa 26.09.2023 týkajúceho sa prenájmu častí pozemkov pod zbernými kontajnermi na šatstvo v k. ú. Petržalka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 14. až 22. bod Spoločné prerokovanie majetkových bodov
 • 23. bod . Návrh na prenájom areálu Znievska 26 pre Stredná odborná škola lýceum C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava
 • 24. bod Návrh na zmenu účelu nájmu v Nájomnej zmluve č. 09-006-2024 zo dňa 05.02.2024 v areáli a v objekte ZŠ Gessayova 2, Bratislava, v k. ú. Petržalka, pre Tenisový klub OLYMP Bratislava
 • 25. bod Prerokovanie žiadosti o nájom pozemkov registra „C“ KN parc. č. 5758/3 a parc. č. 5759/1 v k. ú. Petržalka, pre spoločnosť KALYPSO SK, spol. s. r. o., Pečnianska 1-3, 851 01 Bratislava, IČO: 46 397 221
 • 26. bod Prerokovanie žiadosti o nájmom pozemku registra „C“ KN parc. č. 4877/7 v k. ú. Petržalka, na základe žiadosti spoločnosti ABZ finance, s. r. o., Daliborovo námestie 3, 851 01 Bratislava, IČO: 44 127 880
 • 27. bod Prerokovanie žiadosti o predaj objektu základnej školy na Tematínskej ulici č. 10, súpisné číslo 3246 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2844/3 v k. ú. Petržalka a pozemku registra „C“ KN parc. č. 2844/3 v k. ú. Petržalka, na základe ponuky spoločnosti GLOBAL plus,s. r. o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava, IČO: 35 756 195
 • 28. bod . Návrh na prehodnotenie ceny prenájmu nebytového priestoru v PDI Gessayova 9, v k. ú. Petržalka, pre Pro Gastro, s. r. o.
 • 29. bod Návrh na zmenu výšky nájomného a zmenu výmery k predmetu nájmu nebytového priestoru v objekte bývalej materskej školy na Vavilovovej ulici č. 18, súpisné číslo 1221 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4481 v k. ú. Petržalka, pre Súkromnú materskú školu, n. o. (Brilliant Stars International School), Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
 • 30. bod Stiahnutý z rokovania
 • 31. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Dodatku č. 1 o celomestskom charaktere Komunitného plánu Bratislavy
 • 32. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN č. 11/2023
 • 33. bod Návrh Štatútu Redakčnej rady mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 34. bod Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti BratislavaPetržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • 35. bod Prerokovanie žiadosti o zahájenie rokovaní o mimosúdnom urovnaní súdnych sporov vedených s JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu develop BS s.r.o. v likvidáci
 • 36. bod Návrh Dodatku č. 6 k Zriaďovacej listine Miestnej knižnice Petržalka a zrušenie Štatútu Miestnej knižnice Petržalka
 • 37. bod Stiahnutý z rokovania
 • 38. bod Návrh na voľbu a odvolanie členov z rád škôl
 • 39. až 43 Neprerokované z dôvodu neuznášania sa zastupiteľstva
 • 44. bod Vystúpenie občanov

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.05.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
05.06.2024 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Výberové konanie BANM

Výberové konanie na funkciu Riaditeľ/ka EKO-podniku VPS

 
13.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Šaľa MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Šaľa

 
17.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
20.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
20.06.2024 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
25.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Nové Mesto
25.06.2024 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
25.06.2024 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.06.2024 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.06.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2024 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
01.07.2024 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho 1.7.

Kategórie videií: