Petržalka MiZ 16.09.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 2. bod Návrh na odvolanie člena školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 08. 2020
 • 4. bod Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.06.2020
 • 5. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020
 • 6. bod Návrh VZN o poskytovaní dotácií pre veľké športové kluby z rozpočtu MČ BratislavaPetržalka
 • 7. bod Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu rozdelenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2019 hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o prevádzkovaní hazardných hier na území hlavného mesta SR Bratislavy
 • 8. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení
 • 9. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, č. …../2020 zo dňa ……2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení všeobecne záväzných nariaden
 • 10. bod Návrh na zmenu vo využití účelovo viazaných finančných prostriedkov na rozvoj športovej infraštruktúry 2020-2021
 • 11. bod Návrh použitia úverových tranží na obstarávanie investičných projektov
 • 12. bod Informácia o zámere hl. mesta SR Bratislavy zveriť do správy MČ Petržalka areál budovy.
 • 13. bod Návrh na rozšírenie kapacít zariadenia opatrovateľskej služby
 • 14. bod Návrh na odpustenie dlhu z dôvodu Covid-19
 • 15. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku, parc. č. 2843/48 pre HJ invest, s.r.o
 • 16. bod Návrh na odpredaj pozemku, parc. č. 4287 v k. ú. Petržalka pre Ing. Jozefa Škaláka a manželku Ing. Veroniku Škalákovú
 • 17. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č.1045/1 pre Máriu Ťažkú
 • 18. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Detský folklórny súbor Lúčka, o.z
 • 19. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.
 • 20. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.1061 v areáli ZŠ Gessayova 2 pre Tenisový klub OLYMP Bratislava, o.z.
 • 21. bod . Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3544 pre Gizelu Valkovičovú
 • 22. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte ZŠ Holíčska pre Plavecký klub ORCA SPORT
 • 23. bod Návrh na schválenie zmeny nájomcu v objekte ZŠ Tupolevova 20 , Bratislava
 • 24. bod Návrh na prehodnotenie a predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava pre spoločnosť MILEX PROGRES a.s.
 • 25. bod Návrh na dlhodobý prenájom – objektu ŠH Prokofievova pre Gymnastické centrum Bratislava
 • 26. bod Návrh zámeru transformácie KZP z rozpočtovej na príspevkovú
 • 27. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k zverenému majetku
 • 28. bod Podnet verejnej ochrankyne práv na zmenu právnej úpravy – ust. § 1 a 2 VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25. júna 2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďova
 • 29. bod Súhlas Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s výkonom podnikateľskej činnosti
 • 30. bod . Správa o kontrole výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019 na referáte matriky a ohlasovne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Petržalka
 • 31. bod Správa o kontrole Miestneho podniku VPS Petržalka, verejných obstarávaní, obchodných verejných súťaží, uzatvorených zmlúv, spolu s preverením pracovných zmlúv zamestnancov VPS (zdvojené zmluvy – Miestny úrad a Miestny podnik) stav ku dňu 19.12.201
 • 32. bod Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka
 • 33. bod Návrh Dodatku č.1 k Zásadám hospodárenia s obecnými bytmi v mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 34. bod Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom a k bytom vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2020
 • 35. bod Interpelácie
 • 36. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
14.06.2021 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Marianka ObZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva Marianka

 
21.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
24.06.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
24.06.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
TRNAVA VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
01.07.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
12.07.2021 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: