Petržalka MiZ 18.11.2020

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu, overovatelia, návrhová komisia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30. 09. 2020
 • 2. bod Návrh na úpravu rozpočtu - čerpanie Návratnej finančnej výpomoci z MF SR
 • 3. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2020 zo dňa 10. novembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vy
 • 5. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze umiestnenia herní a kasín na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislav
 • 6. bod Návrh na zrušenie Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka
 • 7. bod Návrh na kúpu objektu – ZSE, na ul. Ondreja Štefanka 2, Bratislava-Petržalka, súpisné č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov
 • 8. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 2844/1 – ostatná plocha o výmere 104 m2 pre VeZu s.r.o.
 • 9. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc.č.2844/1 – ostatná plocha o výmere 28,17 m2 pod stánkom a 99,90 m2 pod terasou pre VeZu s.r.o
 • 10. bod Návrh ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou
 • 11. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo
 • 12. bod Návrh na predĺženie prenájmu pozemkov, parc. č. 5735 a 5734, pre Ladislava Oláha, Mlynarovičova 7, 851 03 Bratislava
 • 13. bod Informácia k verejným detským ihriskám – harmonogram revitalizácie VDI
 • 14. bod Správa o kontrole hospodárenia v dvoch vybraných materských školách za rok 2019
 • 14a. bod Návrh riešenia projektu Habern Au na Gwerkovej ulici
 • 15. bod Interpelácie
 • 16. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
18.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka

 
20.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
24.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto konferencia

konferencia

 
25.05.2021 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
25.05.2021 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
26.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva Bratislava - Nové Mesto

 
27.05.2021 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: