Petržalka MiZ 09.11.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30.09.2021
 • 2. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021 a schválenie výdavkov čerpaných z úveru
 • 3. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Haanova
 • 4. bod Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. 957/18 v k. ú. Petržalka v areáli ZŠ Dudova 2, Bratislava pre Barboru Konrádovú ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na navýšenie tréningových hodín v objekte ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 7. bod Návrh na odňatie zvereného majetku MP VPS – zberný dvor, trhovisko Mlynarovičova a ostatný majetok
 • 8. bod Návrh na odplatný prevod majetku do vlastníctva Hlavného mesta SR Bratislavy – objekty na Tyršovom nábreží ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh zásad poskytovania nenávratného finančného príspevku na dieťa
 • 10. bod Prerokovanie petície Zachráňme Petržalku!
 • 11. bod Žiadosť o schválenie zámeru zapojiť KZP do Výzvy MK SR na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19
 • 12. bod Návrh na úpravu kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2021
 • 13. bod . Návrh zámeru vybudovania cyklotrasy č. 19 v úseku Jiráskova – ŽST Petržalka
 • 14. bod Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V
 • 15. bod Návrh na voľbu a odvolanie neposlancov a poslanca z komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 16. bod Návrh na voľbu člena pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v znení jej dodatkov
 • 17. bod Návrh na voľbu člena Mediálnej rady Petržalky
 • 18. bod Informatívna správa k výrubom inváznych drevín na území Petržalky
 • 19. bod O postupe verejného obstarávania služieb v oblasti architektúry formou súťaží návrhov, alebo obdobnou formou obstarávania na základe kvalitatívnych kritérií návrhu a uchádzača
 • 20. bod . Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava–Petržalka
 • 21. bod Správa z kontroly na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava–Petržalka, zabezpečenie majetku mestskej časti Bratislava–Petržalka poistením
 • 22. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: