Petržalka MiZ 14.12.2021

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 0. bod Vzdanie sa mandátu poslancov J. Kríža a O. Kríža
 • 1. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2021
 • 2. bod Rozpočet MČ BA Petržalka na rok 2022
 • 3. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 30.11.2021
 • 4. bod Úprava plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti BratislavaPetržalka na obdobie 1. júla 2021 do 31. decembra 2021
 • 5. bod Návrh na kúpu objektu materskej školy v zóne Slnečnice
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2021 zo dňa ... ... 2021 k zriadeniu Materskej školy, Turnianska ul. č. 10, 851 07 Bratislava
 • 8. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2021 zo dňa 14. decembra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 a všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2020
 • 9. bod Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 10. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti BratislavaPetržalka na obdobie 1. januára 2022 do 30. júna 2022
 • 11. bod Návrh na odmenu hl. kontrolórke
 • 12. bod Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2019 zo dňa 10.06.2019 a návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2019 zo dňa 10.06.2019
 • 13. bod Vzdanie sa členstva v ms. rade
 • 14. bod Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov v objekte MŠ Holíčska 30, Bratislava pre MC BUDATKO, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 15. bod Návrh na predĺženie nájmu pozemkov v k.ú. Petržalka, parc. č. 5830/13 pre Natália Pavlíková, Brunnenstrasse 17/22, 2410 Hainburg an der Donau, Rakúsko ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 16. bod Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov v k.ú. Petržalka, pre EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o. z., Gen. M.R. Štefánika 45, 060 01 Kežmarok ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 17. bod Návrh na prenájom pozemkov v k.ú. Petržalka pre HUMANA People to People Slovakia o. z. ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 18. bod Návrh Zásad poskytovania príspevku na poplatok za rezidentskú parkovaciu kartu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 19. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka k podaniu žiadosti o dotáciu na projekt „Obnova telocvične na ZŠ Turnianska“ na základe výzvy Fondu na podporu športu na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
 • 20. bod Voľba prísediacich Okresného súdu Bratislava V
 • 21. bod . Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťok 2021
 • 22. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za IV. štvrťrok 2021
 • 23. bod Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
30.08.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

 
12.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
22.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky
22.09.2022 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
DUNAJSKÁ STREDA, MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda
27.09.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
27.09.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
29.09.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

Kategórie videií: