Petržalka MiZ 12.04.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.03.2022
 • 2. bod Voľba člena Mediálnej rady
 • 3. bod Návrh na prenájom nebytovej budovy v areáli ZŠ Pankúchova 4, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa pre: alternatíva A/, alternatíva B/, alternatíva C
 • 4. bod Návrh na uzavretie nájmu pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4373/10 pre Regent and Co, spol. s.r.o. Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na predĺženie nájmu častí pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým priestorom ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 3574/1 pre STEVE PRO s.r.o., Medveďovej 12, 851 01 Bratislava ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 7. bodNávrh na zmenu predmetu nájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ A. Karpova, Černyševského 8 Bratislava pre ŠK Slovan Bratislava – šachový klub o.z. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. a 9. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Dudova 2 pre TK Petržalka o.z.,
 • 10. bod Návrh zámeru predaja pozemku resp. prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 5834/1 pre spoločnosť HOMOLA TEAM s.r.o.
 • 11. bod Návrh zámeru predaja časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/48 pre spoločnosť HJ invest s.r.o.
 • 12. bod Návrh zámeru predaja objektu – stavby súp. č. 1221 na pozemku parc. č. 4481 v k.ú. Petržalka pre Súkromnú materskú školu, n.o., Vavilovova 18, 851 01 Bratislava
 • 13. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku na ulici Ondreja Štefanka
 • 14. bod Stanovisko miestneho zastupiteľstva k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa zrušuje VZN hl. m. SR Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy
 • 15. bod Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle VZN č. 16/2020
 • 16. bod Návrh pravidiel rozdeľovania finančných prostriedkov zo zbierky vyhlásenej pre ľudí postihnutých požiarom na Andrusovovej ulici v Bratislave
 • 17 - 19. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka v prípade podania žiadosti o dotáciu na projekt
 • 20. bod Odmena hl. kontrolórke
 • 21. bod Návrh na vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Športové zariadenia Petržalky, s. r. o.
 • 22. bod .Voľba prísediaceho Okresného súdu Bratislava V
 • 23. bod Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s bytmi vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 24. bod Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok za nájom a služby spojené s užívaním obecného bytu
 • 25-26. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve
 • 27. bod Správa z kontroly zúčtovania hotovostných platieb za obdobie od 01.01.2019 do dňa podania správy o kontrolnej činnosti, spolu s uvedením počtu vydaných bankomatových kariet k účtom mestskej časti a osôb, ktorým tieto karty boli pridelené, prípadne, ktorí tieto karty pri platení používajú
 • 28. bod Rokovací poriadok
 • 30 - 31. bod Interpelácie + Rôzne

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
26.05.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy

 
30.05.2022 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
28.06.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves

 
06.07.2022 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: