Petržalka MiZ 17.05.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka k 30.04.2022
 • 2. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022
 • 3. bod Návrh na predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov v Pavilóne detských ihrísk na Gessayovej ul. č. 22, Bratislava-Petržalka pre Petra Rybára, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 4. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v Pavilóne detských ihrísk na Ambroseho 1/a v Bratislave pre Alino s.r.o. ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 5. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte na Lietavskej 14, Bratislava pre 47. zbor skautov Bratislava-Petržalka ako prípadu hodného osobitného zreteľa
 • 6. bod Návrh zámeru nájmu nebytových priestorov v objekte Osuského 8, súp. č. 1643 na pozemku parc. č. 1183 v k.ú. Petržalka pre KORÁLKY, s.r.o., Bzovícka 6, 851 07 Bratislava
 • 7. bod Návrh na predĺženie platnosti Koncepcie rozvoja kultúry s výhľadom do roku 2020
 • 8. bod Predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava- Petržalka 2018-2022
 • 9. bod Návrh na pomenovanie nových ulíc v lokalite Vojenský dvor
 • 10. bod Zámer navýšenia kapitálových prostriedkov KZP pre rok 2022
 • 11. bod Návrh na voľbu a odvolanie neposlanca komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 12. bod Rôzne
 • 13. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.10.2022 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
14.10.2022 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Skutočne zdravá konferencia

Skutočne zdravá konferencia

Kategórie videií: