Petržalka MiZ 28.06.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, schválenie programu zasadnutia
 • 1. bod Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka k 31.05.2022
 • 2. bod Záverečný účet a finančné usporiadanie mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2021
 • 3. bod Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2022
 • 4. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava
 • 5. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ..../2022 zo dňa ... ... 2022 k zriadeniu Materskej školy, Fialová ul. č. 12, 851 07 Bratislava
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.... /2022 z ............, o poskytovaní príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného a invalidného dôchodku
 • 7. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. ../2022 zo dňa ...... 2022 o organizácii miestneho referenda
 • 8. bod Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka a volebných obvodov v mestskej časti Bratislava-Petržalka na volebné obdobie rokov 2022-2026
 • 9. bod Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka na volebné obdobie rokov 2022-2026
 • 10. bod Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Materskej školy Slnečnice“ výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v Bratislavskom kraji, kód výzvy IROP-PO2-SC221- 2022-94
 • 11. bod Schválenie spolufinancovania mestskej časti Bratislava-Petržalka v prípade podania žiadosti o dotáciu na projekt „Športová hala – Bratislava Petržalka, Pankúchova U.“, v rámci Výzvy na rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne prostredníctvom výstavby novej multifunkčnej športovej haly
 • 12. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy Fedinova 7, Bratislava pre Neziskovú organizáciu VYSNÍVANÝ DOMOV, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 13. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre Impulz, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, o. z., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 14. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10, Bratislava pre BITTER SWEET spol. s.r.o., ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 15. bod Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov č. 26 a 27 v objekte na Gercenovej 8/H,I Bratislava pre Uhrín Patrik - svetelná technika, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 16. bod Návrh na prenájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 1922 pre Dana Voleníková – VOMA, Jakabova 27, 821 04 Bratislava ako prípad hodného osobitného zreteľa
 • 17. bod Návrh na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2843/30 pod stavebným objektom SO 11 – Južná pláž, ktorý bude dotknutý umiestnením stavby „Polyfunkčný objekt – Tematínska“ pre spoločnosť V.D. LAKE, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa Predkladá
 • 18. bod Návrh na prenájom časti pozemku reg.“C“ KN parc.č. 4431/3 v k.ú. Petržalka a nebytových priestorov v objekte bývalej ZŠ Vlastenecké námestie č.1, Bratislava ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 19. bod Návrh zámeru prenájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 5812 pre spoločnosť KOPČIANSKA s.r.o.
 • 20. bod Návrh na predaj novovytvoreného pozemku registra „C“ KN parc. č. 4098/8 pre pána Ladislava Szalacsiho a pani Evu Hipkú, rod. Szalacsiovú ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 21. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
 • 22. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením
 • 23. bod Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľností v znení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2020
 • 24. bod Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 25. bod Návrh na odvolanie a voľbu šéfredaktora novín Naša Petržalka
 • 26. bod Návrh na odvolanie a voľbu člena redakčnej rady novín Naša Petržalk
 • 27. bod Informácia o uzavretých zmluvách na nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a informácia o uzavretých nájomných zmluvách a o predĺžení nájmov už uzavretých nájomných zmlúv na nájom bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2022
 • 28. bod Písomná informácia o aktuálnom stave voľných bytov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Petržalka a bytov zverených do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka za II. štvrťrok 2022
 • 29. bod Správa z kontroly všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola prijatá na účet mestskej časti
 • 30. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Petržalka na obdobie 1. júla 2022 do 31. decembra 2022
 • 31. bod Požiadavka starostu MČ Bratislava-Petržalka na vykonanie „Fyzickej kontroly všetkých nákupov platobnou kartou od 1.12.2018 do 28.2.2022“
 • 32. bod Rôzne
 • 32. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
06.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany

 
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
07.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto

 
09.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rajec MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Rajec

 
14.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
14.02.2023 | 09:04 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
14.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Karlova Ves MsZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva BA Karlova Ves
14.02.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
16.02.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Bratislava MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy
16.02.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Piešťany

 
15.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory

 
23.03.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
27.03.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: