Petržalka MiZ 13.12.2022

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Petržalka

 • Otvorenie, program zasadnutia
 • 1. bod Zloženie sľubu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka
 • 2. bod Návrh na zaradenie poslankyne do komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a voľba predsedníčky Komisie dopravy, mobility a bezbariérovosti
 • 3. bod Návrh na ustanovenie poslankyne do funkcie sobášiacej
 • 3a. bod Info o plnení uznesení
 • 4. bod Informácia o čerpaní kapitálových výdavkov mestskej časti Bratislava-Petržalka rozpočtovaných z prostriedkov rezervného fondu
 • 6. bod Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaPetržalka v znení neskorších dodatkov
 • 7. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalej materskej školy Fedinova 7, Bratislava, pre Bratislavský samosprávny kraj, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 8. bod Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte bývalých detských jaslí Haanova 7, Bratislava – Petržalka, pre Občianske združenie „MATKA“, Černyševského 44, 851 01 Bratislava, ako prípad hodný osobitného zreteľa
 • 9. bod Návrh na zrušenie Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka
 • 10. bod Súhlas miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka s rozšírením predmetu podnikania
 • 11. bod Návrh na zaradenie poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaPetržalka do rád škôl pri ZŠ a MŠ na volebné obdobie 2022-2026
 • 12. bod Návrh pasportizácie športovísk v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 13. bod Návrh Štatútu Petržalského mládežníckeho parlamentu
 • 14. bod Návrh na ukončenie zmluvy so spoločnosťou City TV, s.r.o.
 • 15. bod Návrh na voľbu členov a vedúceho pracovnej skupiny pre energetiku
 • 16. bod Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti BratislavaPetržalka na obdobie 1. januára 2023 do 30. júna 2023
 • 17. bod Správa z kontroly procesného riadenia Referátu kultúry a športu Miestneho úradu Bratislava-Petržalka
 • 18. bod Správa z kontroly dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 19. bod Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 20. bod Novelizácia Pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka
 • 21. bod Interpelácie

Aktuálne a posledné prenosy

  Program najbližších prenosov :
Program prenosov
 
19.06.2023 | 12:00 SR PRIAMY PRENOS
BA Výberové konanie

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZOO Bratislava
19.06.2023 | 15:00 SR PRIAMY PRENOS
Piešťany MsR

Zasadnutie mestskej rady Piešťany
19.06.2023 | 17:00 SR PRIAMY PRENOS
Rača MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača

 
22.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Vajnory MiZ

Zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ BA Vajnory
22.06.2023 | 16:00 SR PRIAMY PRENOS
Malacky MsZ

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Malacky

 
26.06.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trnava VUC

Zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

 
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Staré Mesto MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Staré Mesto
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
Petržalka MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Petržalka
27.06.2023 | 09:00 SR PRIAMY PRENOS
BA-Nové Mesto

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto
27.06.2023 | 10:00 SR PRIAMY PRENOS
Podunajské Biskupice MiZ

Zasadnutie zastupiteľstva MČ Bratislava Podunajské Biskupice
27.06.2023 | 14:00 SR PRIAMY PRENOS
Dunajská Streda MsZ (org)

Zasadnutie mestského zastupiteľstva Dunajská Streda

 
03.07.2023 | 13:00 SR PRIAMY PRENOS
Trenčín VÚC

Zasadnutie zastupiteľstva Trenčianského samosprávneho kraja

Kategórie videií: